simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܝ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܣܗܕܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܨܪܗ ܒܝܫܐ ܒܗܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕXX⁰ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܟܡܬܐ ܕܟܠ ܝܕܥܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܪ ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܝܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܡܢ ܡܢ̣ܘ ܡܬܦܪܢܣܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܡܪܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܐܪܐ̈ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈