simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܐܦܬܐ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܗܠܝܢ ܕܒܨܝܪܘܬܐ ܚܠܫܬܐ . ܦܩܕܬܘܢ ܠܝ ܓܝܪX ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܕ ܒܥܝܢ ܠܡܕܪܫܘ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܗܠܟܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܟܘܢ ܗܢܐ : ܐܘ̇ ܐܒܗܝ̈ ܒܪܘܚ : ܠܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡܥܒܕ ܇ ܟܕ ܥܪܓܠܬܘܢܝܗܝ ܠܦܘܩܕܢܟܘܢ ܗܢܐ ܩܕܡܝ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘܢ ܇ ܦܩܕܬܘܢ ܠܝ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܦܢ ܥ̇ܒܪ ܦܘܩܕܢܟܘܢ ܗܢܐ ܠܡܫܘܚܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܗ̇ ܐܬܕܪܫ ܘܢܬܚܝܨ ܪܘܟܒܐ ܕܡܠܝ̈ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܠܫܬܐ̈ . XXX X [X] ܕܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܬܟܝܠܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦܘܩܕܢܟܘܢ ܆ ܘܐ̇ܡܪܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܢܐ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܝ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܠܓܐ̈ ܇ X ܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܬܚܘܐ . [X]ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܗܠܝܢ ܘܡܬܦܠܓ ܗ̣ܘ ܨܘܡܐ . [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܘܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܢ ܥܨܒܝܢ ܒܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܠܓܢܝܙܐ̈ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ : ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܐܣܝܢ Xܝܒܓܫܝܡܬܐ̈ ܠܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܬܟܣܚܘܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܗܟܘܬ ܠܐ ܡܬܩܒܠܢ̈ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܪܘܥܬܐ ܕܚܛܐ̈ ܐܘ ܕܣܥܪܐ̈ ܠܐ ܡܨܝܐ ܇ XX 8ܐܠܐ ܐܢ ܩܕܡܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܫܬܝܝܗܝܢ̈ ܬܘܒ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܡܪܢ ܘܡܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ : ܣܟ ܠܐ ܗܠܝܢ ܙܪܘܥܬܐ ܚܝܬܐ ܘܡܚܝܢܝܬܐ ܕܡܠܝ̈ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܕ ܛܒ ܣܒܝܣܢ̈ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܘܥܬܝܪ ܣܘܟܠܗܘܢ ܘܪܘܝܚܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܙܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܫܝܦܘܪܐ ܕܪܘܚܐ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܒܐ̈ ܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܇ ܒܛܟܣܐ ܣܕܝܪܐ ܕܬ̇ܒܥ ܢܝܫܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܨܘܡܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܡܨܥܐ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܇ ܦ̇ܓ̣ܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܟܢܫܬ ܡܠܬܐ : ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܚ̇ܡ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ : ܪܗܛܗܘܢ ܘܬܟܬܘܫܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܬ ܕܠܝܠܐ ܠܗܘܢ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܒܙܒܢܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܇ XX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢܘܬܐ̈ ܡܬܦܨܠܢ̈ ܣܪܥܦܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܠܗܪܛܝܩܘ ܘܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܇ ܡܒܥܕܐ ܣܥܘܪܘܬܗܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܠܪܩܝܥܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܇ ܘܠܫܡܝ̈ ܒܝܬܐ ܘܠܫܡܝ̈ ܚ̣ܟܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝܢ ܇ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܠܚܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܆ ܗܟܘܬ ܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܝܠܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗ̣ܢܘܢ ܥܡ ܨܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܣܠܝܐ̈ ܘܛܡܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܀ ܗܠܝܢ ܘܒܩܬܪܘ ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܢܕܝܐ̈ ܘܕܟܢܬܝܐ̈ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܠܓܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܬܚܘܐ . [X]ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܛܡܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܀ [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܘܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܐܠܗܘܘܢ ܆ ²ܠܐ ܦ-ܪܝܫܝܢ ܒܡܕܡ ܗܠܝܢ ܘܕܠܡܢ̣ܘ ܝX XX ܦܪܫܝܢ ܠܗ ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ ܨܝܡܝܢ ܠܗ . ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܐܣܟܡܐ ܒܪܝܐ ܡ̇ܠܒܫܝܢ ܗܘܘ ܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܬܟܚܕܬܗ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܨ⬩ ܡܝܢ ܗܘܘ ܣܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܇