simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪX ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܠܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܥܝܢ ܠܡܕܪܫܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܩܕܬܘܢ ܠܝ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܇ ܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܦܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐ̇ܡܪܢܐ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܝ̈ ܗܠܝܢ ܚܠܫܬܐ̈ . XXX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܇ X
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܝܒܓܫܝܡܬܐ̈ ܠܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܨܒܝܢ ܒܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts 8ܐܠܐ ܐܢ ܩܕܡܝܬ ܗܠܝܢ ܢܬܟܣܚܘܢ ܡܢܗ̇ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܫܬܝܝܗܝܢ̈ ܬܘܒ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܛܒ ܣܒܝܣܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܘܡܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܫܪܒܐ̈ ܚܘܝܬ ܡܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܓܘܢܐ̈ ܇ XX ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܬܦܨܠܢ̈ ܣܪܥܦܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܠܫܡܝ̈ ܚ̣ܟܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܕܟܢܬܝܐ̈ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܥܡ ܨܘܡܝܗܘܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܦܪܐ̈ ܘܦܪܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܐܣܟܡܐ ܒܪܝܐ ܡ̇ܠܒܫܝܢ