simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝXܝ ܗܠܝܢ ܬܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ :
PhiloxMab:TenMem ܐ . . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܘܬܢ .
PhiloxMab:TenMem 7ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܨܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ : ܡܢ
PhiloxMab:TenMem 1ܐܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܬܪܐ ܕܪܡܘܬܐ ܢܦܝܩܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐܐܫܬܡܥܘ ܆ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܚ̇ܘܘܢ ܢܦܫܗܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܡܠܟܘܬܐ ܕܕܪܡܘܣܩܢܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܚܕܐ ܘ
PhiloxMab:TenMem ܗܢܐ ܡܗܝܪܐ : ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܡܕ̇ X
PhiloxMab:TenMem . ܘܐܝܟܢܐ ܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܚܫ̇ܚܬܐ ܕܓܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܨܝܕ ܩܢܘܡܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܘܕܥܝܢ :
PhiloxMab:TenMem ܘܢ ܝܬܝܪܐ̈ ܠܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ : ܕܩ̣ܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܫܡܗܐ̈ ܕܐܡܕ̇ ܠܘ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܡܬܩܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܚXܢܐX--X⁸ܘܐܡ̣ܪX--X⁷ܗ̇ܘXXX--ܗ̣ܘXXX--ܒܣܟܝܡܐ̈ ܙ XX ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ
PhiloxMab:TenMem . ܕܢܕܥ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܐܡܪ .
PhiloxMab:TenMem ܟܕ ܫ̇ܪܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ :
PhiloxMab:TenMem ܕܢܩ̇ܪܒ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܦ ܒܡܟܝܟܬܐ̈ ܕܨܒܝܢܗ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܬܓ̇ܫܡܢܘܬܗ ܆
PhiloxMab:TenMem ܒܟܝ . ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܥܡܟܝ ܘܚܝܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܥܠ ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܆ ܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܗܘܫܡܥܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܝ̇ܕܥܢܐ ܕܓܘܕܦܐ