simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܢܥܠܢ ܬܩܢܐܝܬ ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܩܢܘܡܗ .
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ X ܝܗܒܬ ܆
PhiloxMab:TenMem ܠܐܝܕܐ ܕܐܚܘܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܟ ܡܪܝ
PhiloxMab:TenMem X ܐܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܣܝܘܡܐ ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܓܘܕܦܘܗܝ̈
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ XXXXX X
PhiloxMab:TenMem ܚܒܪܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܟ . ܒ̣ܬ
PhiloxMab:TenMem ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܡܥܕܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܢܬܩܪܒܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܘܢܦܚܡ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܢܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܢܫ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܦ ܡܢ ܒܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟ ܠܗܐ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܀
PhiloxMab:TenMem ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܬ̇ܒܥ ܗܠܝܢ XX X X13
PhiloxMab:TenMem ܀ ܠܐ ܢܛܥܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܐܦܠܐ ܢ̣
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܝ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܢ ܡܬܐܡܪ ܦܪܘܩܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܢ ܆ ܠܡܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ ܐܢܬ
PhiloxMab:TenMem ܢܝܣܐ̈ XX ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܝܢ̈ . ܕܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܀ X3ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܥܝܬܗ̇ ܕܚܛ̇ܝܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܚܡܝܡܢ ܗܘܝ̈ . ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܥܒܪ