simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܕܦܩܕܬ̇ ܠܝ ܕܐܫܒܘܩ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܠܗܝܢ ܐܩܒܠ ܆ ܗܠܝܢ : ܘܠܐ ܡܬܥ̇ܣܩܐ ܒܗܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ X ³ܝXXX 23 ܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܕܥܬܗ̇ ܝܡܢܘܬܐ . ܢܐܠܘܨ ܢܦܫܢ ܡܕܝܢ : ܗܠܝܢ ܘܡܪܒܝܐ ܒܗ̇ XX X X23 ܫ . . ܒܐ ܕܪܘܚ ܘܙܘܥܐ̈ ܠܐ ܡܪܟܒܐ̈ :
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ . ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܆ ܚܙܬܐ ܕܓܠܬܐ ܆ ܘ̇ ܩܢܘܡܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ . ܐܘ̇ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܪܢܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܝܘܩܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܝ . . : ܡܪܬ ܕܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܡܬܝܕܥ ܆ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem : ܛܠܢܝܬܐ ܐܘ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܣ̇ܗܕ ܟܠܗ ܗܘܦܟܗ ܘܕܘܒܪܗ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܝܘܩܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܥܠ ܝܫܘܥ : ܥܠ ܩܢܘܡܐ ܡܝܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܘܓ̇Xܝܢ XX X X24 ܐܢܫ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܒܩܢܘܡܐ ܣܬܥܪ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܆ ܒܩܢܘܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܘܡܬܓܫܫ . ܐܘ̇ ܒܫܡܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܐ ܀ Xܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ : ܟܕ ܟܡܐ ܒܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܘ̇ܠܐ ܕܢܬܝܕܥ ܒܗܝܢ . XX X24 ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ ܥܡ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ : ܟܕ ܟܡܐ ܒܢܝܢ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ⁷¹ܘܚܬܝܬܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗܝܢ . XX X24 ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ . ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܐܦ ܟܢܐ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ : ܟܕ ܟܡܐ ܒܢܝܢ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ⁷¹ܘܚܬܝܬܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܩܠܐ̈ ܝ . ܪܐܝܬ ܐܬܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐ̇ܘ ܕܐܬܢ̇ܣܝ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܙܠ : ܐܣܬ̇ܢܩ : ܘܒܥܐ : ܘܛܥܐ ܘܫ̇ܐܠ . ܘܠܐ ܪܢܝܢ . ܕܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem : ܒ . ܫܐܝܠܘ ܐ̇ܘ ܒܫܪܪܐ ܆ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܀ X ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܒܥ ܡܢܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܣܢܝܩ
PhiloxMab:TenMem ܕܣܡ ܥܠ ܢܦܫܗ . ܡܛܠܬܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬܗ ܘܡܛܠܬܗ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܫܐܝܠܬܐ̈ . ܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܠܢ ܡܠܠܢ̈ ܆ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢ̈ . ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܕܒܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ . ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣܡ ܥܠ ܢܦܫܗ . ܡܛܠܬܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܫܦܝܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܚܪܬܐ . ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܘܕܡܬܓܫܡܢܘܬܗ . ܗܠܝܢ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܪܘܚܢܘܬܗ ܘܕܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܆ ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܦ ܒܐܣܟܡܐ ܡܥܕܢ̈ ܕܢܬܡܠܠܢ̈ ܡܛܘܠ XX X28 ܬܐ ܗܠܝܢ ܡܬܩܒܠܢ̈ . ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܗܘܐ ܣܢܝܓܪܐ ⁹²ܠܐܠܗܐ ܐ . . ܇
PhiloxMab:TenMem ܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚ̇ܘܝܢܐ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܆ ܠܐ ܐܣܬܢܩ ܟܬܒܐ . ܕܢܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܫܬܝܩܢ̈ : ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ X¹¹ ܡܬܡܠܠܢ̈ : ܘܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܓܠܝܬܐ̈ : ܠܐ ܡܢ ܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ : ܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܚܙܝܢ̈ X¹¹ ܡܬܡܠܠܢ̈ : ܘܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܡܢ ܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ : ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܬܝܩܢ̈ : ܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ . ܘܕܐܣ̇ܝܟ XܢX -- ܗܠܝܢ ܕܫܬܝܩܢ̈ : ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ X¹¹ ܡܬܡܠܠܢ̈ : ܘܠܐ ܡܢ