simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܗܝܡܢܢ ܀ X 2ܕܝܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܝܠܕ ܗܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܒܛܠܘ X X X0 ܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܢܝܫܐ̈ ܚܡܫܐ . ܓ . ܝܪ ܕܝܗܚܫXܒܓܘܫX ܓܝܪ ܕܗܚܫX-- ܗܠܝܢ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܕܝܢ ܣܘܟܠܗܝܢ ܕܣܗܕܘܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܒܘܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܐܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܢ . ܐ ܀ 274ܘܐܢ
PhiloxMab:TenMem . ܕܢܗܘܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܆ ܡܐ ܘܠܟܬܘܒܐ ܘܠܫܡܘܥܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ . ܠܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܟܠܗ̇ . ܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܦ̇ܓܥܝܢ ܒܫܪܒܐ̈