simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܩܝܘܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܕܣܘܢܩܢܐ̈ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܕܪܫܝܥܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܠܦ ܐܢܬ
PhiloxMab:TenMem ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܠܡܢ ܡܠܟܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܢܘܢ ܕܫܛܝܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem . ܒܗܠܝܢ ܘܕܝܟ ܗܠܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܐܬܩܪܝ ܪܫܝܬܐ
PhiloxMab:TenMem . ܥܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢܫܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܣܝܡܟ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܗܐ ܥܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܘܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܘܒܪܗ ܕܐܢܫܐ : ܗܠܝܢ ܕܩܢܘܡܐ ܐ ܝܬܝܗܘܢ·
PhiloxMab:TenMem ܆ ܩܒܠ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܠܠܢ̈ ܆
PhiloxMab:TenMem . ܡܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܆ XXXX
PhiloxMab:TenMem ܘܘ ܕܢܫܡܥܘܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܥܡܗܘܢ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܟܝܢܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܐܟܘܬܢ ܗܠܝܢ ܣ̇ܥܪ ܘܐܐܦ ܟܝܢܐܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ . ܝܢ
PhiloxMab:TenMem . ܠܗܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ܆ ܠܐ
PhiloxMab:TenMem : ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ X¹¹ ܡܬܡܠܠܢ̈
PhiloxMab:TenMem . ܚܢܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܫܬܘܕܥ .