simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem 7ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܨܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܝ̇ܠܕܬ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ X XXXX⁰ ܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝܐ ܣܘܪܝܝܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ X ܕܠܐ ܗܘܝ̈
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ X ܝܗܒܬ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܨܒܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ XX X X
PhiloxMab:TenMem ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܬ̇ܒܥ ܗܠܝܢ XX X X13
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ XXXX 72 ܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܘܛܬܐ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ Xܝ ³ܣܘܟܠܐ̈ ܡܚܘܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ
PhiloxMab:TenMem ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܗܟܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܬܚܘܐ ܠܟ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܝܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܗܘܫܡܥܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܝ̇ܕܥܢܐ ܕܓܘܕܦܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܪܥܐ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܆ ܟ .
PhiloxMab:TenMem ܝܚܝܕܝܐ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܆ ܣܟܡܐ ܡܢܟ
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܩܪܝܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܬܝܕܥ ܠܟ ܗܠܝܢ ܆ ܫܬܩܬ ܡܢܗܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܚܘܝܢܐ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܬܐ ܟܝܢܐܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܐ ܕܐܫܬܐܠܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܬܐܡܪ ܕܒܗܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘ .
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܐܗܦܟ ܟܐܢܐܝܬ ܆