simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܐܘ ܕܠܐ ܡܦܣܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܝܐ ܩܝܡܬܐ ܕܟܠ ܘܡܫܬܟܚܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘܐ ܠܚܡܐ ܦܓܪܐ ܘܚܡܪܐ ܕܡܐ ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ . ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܆ ܚܙܬܐ ܕܓܠܬܐ ܆ ܘ̇ ܩܢܘܡܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ . ܐܘ̇ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܐܦ ܬܚܦܝܬܐ ܗܘܝܢ̈ ܠܡܕܥܐ ܕܠܐ ܢܪܗܛ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܕܐ . ܐܘ̇ ܐܝܢܐ ܕܘܡܪܐ ܢܬܢܣܒ ܪܥܝܢܐ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦܠܐ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܡܬܒܥܐ ܠ̣ܢ . ܝ̇ܕܥܢܐ ܓܝܪ ܦܠܐ ܐܢܬ ܐܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܝܕ ܚܪܡܐ ܫܕܐ ܘܡܢܟܪܝ ܡܢ ܟܘܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܠܗܐ . ܘܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:TenMem . ܕܢܗܘܘܢ ܠܚܝܐ̈ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܆ ܡܐ ܘܠܟܬܘܒܐ ܘܠܫܡܘܥܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ . ܠܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܟܠܗ̇ . ܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܕܦ̇ܓܥܝܢ ܒܫܪܒܐ̈
PhiloxMab:TenMem . ܗܝܡܢ ܕܐܢܐ ܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ ܀ 11ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܐܪܝܡ ܝܫܘܥ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܢܦܫܝ ܠܐ ܐܢܐ . ܐܒܝ ܕܝܢ ܕܒܝ ܥ̇ܡܪ . ܗܘ ܥ̇ܒܕ ܥܒܕܐ̈
PhiloxMab:TenMem . ܘܐܢ ܠܐ ⁵⁷ ܝܬ X ܪܓܬܐ ܙܥܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗ̇ܘ ܩܢܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܩ̇ܪܒ ܚܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܟܝܢܢX X ܟ̇ܦܢܝܢ ܚܢܢ X ⁶ܘܨ̇ܗܝܢ ܚܢܢ . ܒܨܒܝܢܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܫܥܒܕ ܠܟܘܪܗܢܐ ܘܟܐܒܐ̈ . ܨܒܝܢܢ ܕܝܢ ܪܐܓ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܐ ܥܒܪ ܒܡܕܡ . ܐܢ ܬܨܒܐ ܓܝܪ ܘܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ 251ܕܝܠܗ . ܐܬܒܝܢ ܗܟܝܠ ܘܚܙܝ ܐܢ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:TenMem . ܠܐ ܪܓܘܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܗܝܟܠܐ ܀ 59ܐܠܐ ܢܚܙܐ ܕܠܡܐ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ X 07 . ܒܪܢܘܬܐ . ܘܐܬܒܝܢܘ ܕܠܐ ܠܚ̇ܡ ܠܫܪܒܟܘܢ ܬܚܘܝܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem . ܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܒܨܬܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܒܥܐ ܙܝ ܩܠܐ̈ . 4ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ . ܘܕܬܕܥ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠܗ ܠܩܠܐ ܐܠܗܐ ܘ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem . ܠܡܢ ܡܠܟܬ ܠܢ ܕܢܗܝܡܢ . ܠܦܘܠܘܣ . ܘ ܠܡܠܬܟ . ܕܝܬܩܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܚܝ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕܗ̇ . ܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܫܚܘ ܀ 94ܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ . ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܘܝܗܒܬ ܡܘܠܕܐ ܘܡܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ : Xܐܪܚܩܬ ܠܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem : ܐܝܬܘܘܐܠܟ ܕܬܥܕܘܠ ܠܡܝXܬܝ . ܟܕ ܘܘܝ ܒܓܘ : ܙ ܒX X X XX ܗܠܝܢ ܝ . ܒܙܒܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܒܙܒܢ ܕ ܡܪ : ܕ ܕܡܢ ܕ ܪܚܩ : ܘ ܕ ܕ X X i X X
PhiloxMab:TenMem : ܐܢ ܟܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܚܫܘܫܐ ܗ̣ܘ ܚܫ . 71ܚ̇ܛܦܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܕܟܐܦܐ XX ܘܕܩܝܣܐ XX ܘܕܥܦܪܐ . ܒܡܢܐ ܡܕܝܢ ܦܪܝܫ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem : ܒ . ܫܐܝܠܘ ܐ̇ܘ ܒܫܪܪܐ ܆ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܀ X ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܒܥ ܡܢܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܣܢܝܩ
PhiloxMab:TenMem : ܗܐ Xܗܦܟ ܐܢܬ ܡܠܝ̈ ܒܝܫܐܝܬ : ܟܕ ܢ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚܬ ܠܟ ܗܦܟܬܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܬܐܡܪ ܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:TenMem : ܗܐ ܥܒܝܕ ܘܬܚܘ ܕܡܢܗ . ܘ ܕܕܘ ܟܘܬ ܘ ܒ X X X ܬܫܬܚܠܦ ܘܬܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܢܟ . - ܝܟ̈ ܟ ܕܟܬܒܬ ܘܒܕܓܘܢ ܦ ܡܕܘܕ X X X XX· ܣܝܡܟ . ܘܒܬܪ
PhiloxMab:TenMem : ܛܠܢܝܬܐ ܐܘ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܣ̇ܗܕ ܟܠܗ ܗܘܦܟܗ ܘܕܘܒܪܗ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܝܘܩܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem : ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܗ ܐܠܗܐ ܕܢܕܘܢ ܒܗ ܐܪܥܐ . ܩ . ܠܐ̈ ܓܝܪ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܐܝܟ