simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ³ܝXXX 23 ܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܕܦܩܕܬ̇
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܡܪܟܒܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܕܥܬܗ̇ ܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܘ̇ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܪܢܢ . ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܛܠܢܝܬܐ ܐܘ̇
PhiloxMab:TenMem X24 ܐܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܡܐ ܀ Xܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܘܣܓܝܐܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem X24 ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܟܬܝܒܢ̈ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ :
PhiloxMab:TenMem ܒܢܝܢ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ⁷¹ܘܚܬܝܬܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ .
PhiloxMab:TenMem . ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܝ .
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗܠܝܢ : ܒ .
PhiloxMab:TenMem ܫܐܝܠܬܐ̈ . ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣܡ ܥܠ ܢܦܫܗ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܠܠܢ̈ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܬܗ ܆ ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܪܬܐ . ܕܫܪܪܐ
PhiloxMab:TenMem . . ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܒܐܣܟܡܐ ܡܥܕܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܟܬܒܐ . ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܥܡܗ
PhiloxMab:TenMem : ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܬܝܩܢ̈ : ܠܐ
PhiloxMab:TenMem : ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ X¹¹ ܡܬܡܠܠܢ̈
PhiloxMab:TenMem : ܘܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܐ