simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ : ܕ ܝܕ ܕܢܚܘ ܡܢܗܝܢ ܕܟܬܝܒܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܛܥܡܝܢܘܬܐ X ܛ-ܒ ܡܢܟ ܝܟܝܡܝܢ̈ : ܘܣܪܝ . . . ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܝܟ XX ܪܟܢܘ ܕ · ܆ ܘܝܕ ܘܝܗܝ ܕ ܣܓܝ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ : ܗܠܝܢ ܘܪܘܚܐ . ܘܬܘܒ ܩܪܝܬ ܗ ܘܟܝܠ ܪ ܘܕ ܗܠܝ ܢܘܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܘܒܬܪ
PhiloxMab:TenMem ܬܒܥܬܟ̈ ܕܠܘܬܢ : ¹ܘܡܫXܝܗ X X XX : ܗܘ ܝܪ ܒܝܕ ܡܘܪܒ . ܓܝܪ ܗܠܝܢ X X X X X X ܬܠܝܬܝܘܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܗܘܩܢܘܡܐ ܢܚܬ ܡܢ-- ܪ ܗܘ
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܝܢ : ܐܘ- ܚܒܪܢ : ܥܒܕܟ ܘܠܘ ܡܢ ܡܠܬܟ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ : ܘܕܠܐ ܡܕܪܟ ܠܗ X XeXܝoX ܝXXoX o X , iiܝXXe XeXX ·ܝX
PhiloxMab:TenMem ܕܐܢ -iXeX Xܝiiii iXܝi ܝoXXiXeXoXXXiiXXe - ܘ- ܪ ܙ ܗܠܝܢ ܐܝܟ X X - ܕܝܢ ܘ ܚܪ X ܕ ܚܙ . ܘܕ ܢܝܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܟܣܝܢ ܡܢܟ .
PhiloxMab:TenMem : ܗܐ ܥܒܝܕ ܘܬܚܘ ܕܡܢܗ . ܘ ܕܕܘ ܟܘܬ ܘ ܒ X X X ܬܫܬܚܠܦ ܘܬܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܢܟ . - ܝܟ̈ ܟ ܕܟܬܒܬ ܘܒܕܓܘܢ ܦ ܡܕܘܕ X X X XX· ܣܝܡܟ . ܘܒܬܪ
PhiloxMab:TenMem : ܐܝܬܘܘܐܠܟ ܕܬܥܕܘܠ ܠܡܝXܬܝ . ܟܕ ܘܘܝ ܒܓܘ : ܙ ܒX X X XX ܗܠܝܢ ܝ . ܒܙܒܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܒܙܒܢ ܕ ܡܪ : ܕ ܕܡܢ ܕ ܪܚܩ : ܘ ܕ ܕ X X i X X
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܘܕܐܟܘܬXܘܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܕܒܪ X X X XX X X X ܘܝ ܗܠܝܢ ܝiXiXoX Xo oܝXe ܝeXiܪ - -X ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܡܚܝܠܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܘܐܢ ܝܘܒ- ܒܪ ܕܟܝܢ : ܡܕ ܝܘܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܠܘܐ : XXiXe oXo e ii Xeܝܝe X XeXoXoX
PhiloxMab:TenMem ܕܡX ܩܕܝܡ ܡܬܚܘܐ ܗܘܐ X X - ܠܐ ܬܣܝܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܝܢ X ܦ : ܘ ܪܕ ܗܠܝܢ ܪ ܡܪ ܕܗܝ ܕ ܘܐܬ ܩܢܘܡܐܝܬ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ¹ܡܬܐܡܪܐ . X ܚܙܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܚܝܪܝܘܬ ܕ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܡܠܠܝܢܢ : ܐܘ X ܘܟܬܐ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܡ - X ܕܫܬܐܣܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܘܠܘ ܡܚܬܬܐ ܡ ܘ ܒܫܪܪ ܘ X ܕ : ܘ ܢ
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X X X ܢܟܦܘܪ ܒܗܝ ܕ : ܕ . XiXeXXeXXeX oXoX ܗܠܝܢ ܢ : XXX XXeXXoXX X XiiiXiܝ X X X ܡܢܢܒXܣ ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ
PhiloxMab:TenMem ܒܟ̈ ܩܕ ܐ ܐ : ܘܠܕܝܠܟ ܬܘܒ : ܠ X ܕ ܠ ܝܬ ܐܡܪܬ ܕ ܢܚܬ : ܟܝ - ܗܠܝܢ ܫܪܝܪ : ܟܕ ܚܢܢ ܕ : - ܘܥܠܝܟ ܐܝܬܘܘܝ ܛܘܦܣܗ X X X X ܕܩܢܘ ܕ ܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܢܟ ܐܬܣܝܡ . ⁴ܠܘܩܒܠ ܟܢܫܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܣ̇ܓܝܐܐ ܗܠܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܐܕܠܐܫܡܝܥܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܓܝܪܐܝܬܝܗܝܢ ܡXܩܛܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ . ܘܐܬܚ̇ܫܚ ܟܢܐܝܬ ¹⁸ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ ܇ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܡܠܬܟ ܆ ܫܒܘܩ ܠܡ ܐܪܐ XXX X20
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ ܆ ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ . ܐܫܒܘܩ ܢܝܢ̈ : ܘܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܝܐ ܡ̇ܠܠܐ : ܕܡܢܐ ܡܡ̇ܠܠ . ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܟܬܝܒܢ̈ : ܘܢܗܝܡܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ 12ܐܠܐ ܢܚܘܪ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܕܢܚܬ XXXX X20 ܟܬܝܒ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܫܒܘܩ
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ . ܡܛܠ ܦܫܝܛܐ̈ ܚܢܢ . ܘܡܩ̇ܒܠܐ ܥܠܝܢ ܦܐܩܘܬܗ ܗܠܝܢ : ܘܗܐ ܗܫܐ XXXX X22 ܣܘܦܐ̈ ²⁵ܕܝܘܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ : ܠܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܘܢ ܕܦܝܠܣܘܦܐ̈ XX --³ܡܬܝܬܗ X --³⁰ܪܝܝܢܐ X -- X⁰ܒܗ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܦܝܠܘܣܘܦܐ̈ ³¹ܩܪܝܬ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܠܝܕܥܬܐ ܥܣܩܢ̈ . ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ . ܘ . ܡܩ̇ܒܠܐ ܠܗܝܢ : ܗܠܝܢ ܫܡܝܐ : ܟܕ ܩ̇ܘܝ ܒܫܡܝܐ ܆ ܘ̣ܥܠ ܠܥܠܡܐ : . ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ :