simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ : ܕ ܝܕ ܕܢܚܘ ܡܢܗܝܢ ܕܟܬܝܒܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܛܥܡܝܢܘܬܐ X ܛ-ܒ ܡܢܟ ܝܟܝܡܝܢ̈ : ܘܣܪܝ . . . ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܡܢܟ ܐܬܣܝܡ . ⁴ܠܘܩܒܠ ܟܢܫܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܣ̇ܓܝܐܐ ܗܠܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܐܕܠܐܫܡܝܥܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܓܝܪܐܝܬܝܗܝܢ ܡXܩܛܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܆ ܐܠܗܐ ܦܓܪܐ ܒ ܘܒܪܢܫܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܐ ܒܗܘܝܗ ܕܡܢܢ . ܘܩܪܒܢ . ܓܠܝܘܬܗ ܠܟܣܝܘܬܗ ܀ X3ܡܛܠ
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ . ܘܐܬܚܫܚ ܟܐܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܐ . ܡܪܢ̈ . ܐܦܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܢܚܘܬ ܩܢܘܡܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ