simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܕXܠܝX ܀ X ܗܫܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈
IsaacNin:DiscColl X 177ܕܐܬܟܬܒܘ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܆ ܣܝܡܐ X ܠܢ ܠܡܛܟܣܘ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܕܩܪܒܢܢ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܪܫܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܡܠܐ̣̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܚܝܠܐ ܟܣܐ ܒܗܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܡܬܗܪܢܐ̈ ܦܓܥ ܒܗܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܘܢܣܝܟ ܘܢܩܪܘܒ ܢܬܒܣܡ ܒܡܡܠܠܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ̣ ܒܗܪܓܐ ܗܠܝܢ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܐ ܬܚܘܡܐ ܀ 10ܗܫܐ ܢܫܒܘܩ ܡܟܝܠ
IsaacNin:DiscColl . ܣܦܩܢ̈ ܕܢܫܘܕܥܢ̈ ܠܟ ܫܪܪܐ X XX X 15 ܕ ܫܪܝ ܕܢ̇ܚ ܀ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܓܘ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܗܢܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܢܫܪܪܢ̈ ܠܟ ܥܠܝܗ̇ . ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܗܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܚܐ ܒܟ ²ܗܝ̇ ܢܗܝܪܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̣Ẍ
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܐܪܙܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܐܚܝ ܆ ܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܓܘܚܟܐ ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܕܫܘܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܦܓܥܬ ܇ ܕܗܟܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܩܢܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚܬܗ ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܩܢܝܬܗ . ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܣܒܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܬ
IsaacNin:DiscColl ܕܝܢ ܕܥܠ ²ܙܢܝ̈ ܫܘܚ̇ܠܦܐ ܬܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܐ 197 ܕܩܒܠ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ . ܗܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠܘܗܝ ܕܟܝܢܐ ܡܫܒܚܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܘܝܢ . X
IsaacNin:DiscColl ܕܦܓܪܐ ܇ ܠܐ ܡܫܥܒܕܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܕܡ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܐ ܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܐ ܕܡܛܠ ܠܐ ܐܣܝܪܘܬܗ̇ ܕܒܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܝܬܐ̈ ܀ X 122ܩ 13 ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ X ܕܫܘܢܝܐ ܐܬܪܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܚܝܢX ܒܗ ܇ ܕܡܥܟܪܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܪܓܬܗ̇ ܕܒܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܟܕ ܚܫ̇ܟ ܐܢܫ ܗܟܢܐ ܆ ܙܪܩ ܠܗ ܕܦܠ ܥܠܐܦܘܗܝ̈ ܒܨܠܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܐ¹ ܕܢܗܘܐ²ܥܠܘܗܝ ܒܟܠ ܥܕܢ ܀ 5ܒܙܒܢܐ̈ ܕܢܣܝܘܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl . ܘܗܘ̇ܐ ܬܘܒ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܣܟܠܐ ܘܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܒܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܢܘܗܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܡܚܕܐ ܥ̇ܪܩܝܢ ܘܡܬܛܫܝܢ ܟܠܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܙܘܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܘܕܪܢܐ ܘܕܠܘܒܒܐ . ܘܡܚܕܐ ܬܚ̇ܒܐ ܗܠܝܢ . Xܘܡܩܦܣ ܗܘ ³ܩܦܣܐ ܢܦܫܗ̣̇ ܟܕ ܟ̇ܠܝܐ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܫܦܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܇ ܗܘ̇ ܕܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܩܛܝܢܐ ܘܡܚܝܕܐ : ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܬܟܬܘܫܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܠܘܩܒܠ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܚܠܝܛܐ . ܟܕ ܒܙܒܢ ܝ̇ܠܕܐ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܆ ܘܒܙܒܢ ܗܠܝܢ ܀ 3ܨܠܘܬܐ ܬܘܒ . ܠܘ ܡܢܬܐ ܗܝ ܠܚܘܕܝܬܐ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܣܝܡܝܢ ܇ ܡܬܚܟܡ ܐܢܫ ܢܡܘܣܐܝܬ ܢܗܪܘܓ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܆ ܠܝܕܥܬܐ ܕܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܘܐܓܘܢܝ̈ ܚܫܐ̈ ܡܬܝܠܕܐ ܇
IsaacNin:DiscColl ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ ܗܪܓܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܘܩܕܡ̣ ܘܗܝܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܗܠܝܢ ܗܝ ܚܙܬܗ ܫܪܝܪܬܐ . ܠܘ ܕܟܝܢܗ ܐܠܐ ܕܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ
IsaacNin:DiscColl XXXXXXXX ܟܠܗܝܢ ܛܝܒ ܠܗܘܢ ܥܠܡܐ X ܐܚܪܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܗܠܝܢ ܘܣܥ̇ܪ ܆ ܗܝܕܝܢ ܬܗ̇ܪ ܘܡܬܕܡܪ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ ܇ ܕܐܝܟܢ ܒܬܪ
IsaacNin:DiscColl ܥܢܝܢܐ̈ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܚܝ̇ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܢܦܫܗ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܐܦ ܠܘܬ ܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X ܒܝܕ