simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܐܚܝ̇ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܢܦܫܗ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܪܢܝܐ ܕܒܛܠܢܐ ܠܗܘܢ ܚܫܝܒܝܢ̈ . ¹ܕܡܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܘܡܡܠܠܗ ܘܟܠܗܝܢ ܕܪܪ . ܝܢ ܒܗ ܒܥܝܕܐ ܀ 32ܠܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܪܢܝܐ ܕܒܛܠܢܐ ܠܗܘܢ ܚܫܝܒܝܢ̈ . ¹ܕܡܝܢ ܓܝܪ ܠܐܢܫ ܕܐܚܝܕ ܗܠܝܢ ܕܪܪ . ܝܢ ܒܗ ܒܥܝܕܐ ܀ 32ܠܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܕܢܓܡܘܪ ܐܢܫ . ܘܥܕܡܐ X ²ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ X 214 ܥܠܡܐ . ܟܡܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢܗ ܕܗܢܐ X ܢܬܥܠܐ ܠܘܬ ܚܘܒܐ XX X 27 ܕܐܠܗܐ ܆ ܗܕܐ ܒܚܝܐ̈
IsaacNin:DiscColl . ܒܪܡ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܡܬܕܠܚܢ̈ ܇ ܐܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܫܚܩܐẌ ܗܠܝܢ ܘܕܨܦܪܐ ⁸ܘܚܝܘܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ . ܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl . ܫܘܚܠܦܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܪܗܛܗ ܕܗܘܢܐ · ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ¹ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ̣ ܕܡܢ ܗܪܓܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܬܝܠܕܐ ܨܠܘܬܐ ܀ X ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܕܐܦ ܗܘ ܣܛܢܐ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܛܪܘܢܘܬ ܡܢ ܛܘܦܣܗ ܕܨܠܝܒܐ ܡܬܪܗܒ ܗܠܝܢ : ²ܘܠܪܗܛܐ ܕܡܝܐ̈ ܠܒܣܬܪܗ³ܐܥܛܦܘ ܀ 8ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ ܆ ܘܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܩܒܠܢܢ ܒܨܒܘܬܐ ܗܠܝܢ XXXX XX ܡܫܬܠܗܒܝܢܢ ·X ܡ܏ܫܩܝܢܢ X XX . X ܒܪX ܐܬܝܕܥ ܠܢ
IsaacNin:DiscColl ܀ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܠܡܬܒܛܠܘ ¹ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܀ XI 1ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܢܝܫܐ̈ ܡܣܝܟܐ̈ ܕܡܐܡܪܐ ܗܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܙܢܝܐ̈ ܕܐܡܪX XXXXX ܡܬܝܕܥ ܠܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܀ ܐܘ ܒܚܟܡܬܐ ܗܠܝܢ : ܟܠ ¹ܚܘܠܦܐ ܕܗܘ̇ܐ ܒܗ ܒܕܘܒܪܐ ܗܢܐ ܠܘܬܐܢ̇ܫ ܆ ܒܚܕ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܬܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܘܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܕܟܝܘܬ X ܨܠܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܩܢܘܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܫ . ܘܐܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܣܬܩܒܠܢ̈ ܠܗ
IsaacNin:DiscColl ܐܦܢ ܛܒ ܪܕܝܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܇ ܘܒܐܝܠܝܢ ²ܕܠܒܪ ܡܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܗܠܝܢ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܠܐܢܫܐ ¹ܫܪܘܝܐ̈ X 230 ܒܥܬܐ ܕܫܟܚܬܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܒܢܦܫܗܘܢ . X10ܟܘܢܫ ܪܥܝܢܐ ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܒܨܠܘܬܐ : ¹ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܫܠܝܐ̇ ܨܒ̇ܝܢ ܠܡܪܓܫܘ
IsaacNin:DiscColl ⁴ܠܐ XXXXXXXX ܡܬܗܢܐ . ܐܦ ܠܐ X ܡܬܒܨܪ ܟܕ ܢܬܒܣܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܠܘ ܡܛܠܬܗ̣ ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ . ܗܘ̣ ܕܝܢ . Xܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܝ̣̈ ܐܦ ܠܐ ܗܘ̣ ܢܣ̇ܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܐܣܟܡܐ̈ ܗܠܝܢ X ܡܬܒܨܪ ܟܕ ܢܬܒܣܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗ X ܕܟܝܢܢ . ܘܐܠܘ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܥܠܡܐ ܚܫܘܫܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠẌ . ܘܟܕ ܐܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ¹²ܕܒܟܠ ܥܕܢ ܆ ܨܒܘ ܕܒܪܘܚܢܘܬܐ ܢܬܕܒܪܘܢ . ܣܛܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܐܡܪܢܢ ܆ ܟܕ ܪܫ̇ܝܢܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܟܣܐ ܕܨܠܘܬܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܪ ܟܠ ܠܐ ¹ܡܫܬܕܐ ܆ ܐܠܐ ܘܩܪܝܒ ܠܪܚܡܐ̈ ܕܠܐ ܦܘܫܟ . ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܬܚܘܡܐ̈⁴ X ܡܢ ܡܘܟܟܐX--X ܟX ܐܡܝܢܐܬ --X ܒܗ X--XX ܗܠܝܢ ܐܝܟ X X 1X1 ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܒܣܪܢܐ̈ ܇ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܕܒܠܒܐ ܗܘܝ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܣܓܕܬܐ ܓܠܝܬܐ ܀ 23ܚܣ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ ܇ ܕܡܛܒܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܢܝܝ̈ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܡܟܟܐ ܢܦܫܐ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܦܪܣܝܬ ܓܠܝܐܝܬ ܀ X ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܓܕܬܐ̈ ܗܘܝ̈