simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܐܢܫ ܠܘܬ ܡܕܥܗ : ܘܒܫܠܝܐ ܐ̇ܬܝܢ ܠܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ 19 -- IIIܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ :
IsaacNin:DiscColl ܕܥܠ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܘܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܟܬܒܘ ܒܣܕܪܐ ܗܠܝܢ -- XXIIIܡܦܩܒܪܘܚܐ ܕܥܠ ܢܝܫܐ ܗܢܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܪܫܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܥܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ܘܐܪܙܢܝܐ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܥܠܝܗ̇ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܐܡܪܐ ܕܡܢܗ ܡܫܬܪܪܢ̈ ܘܡܬܚܬܬܢ̈