simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ X 177ܕܐܬܟܬܒܘ ܒܥܘܕܪܢܗ
IsaacNin:DiscColl ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̣̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ
IsaacNin:DiscColl 10ܗܫܐ ܢܫܒܘܩ ܡܟܝܠ ܗܠܝܢ ܘܢܣܝܟ ܘܢܩܪܘܒ ܢܬܒܣܡ
IsaacNin:DiscColl ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܣܦܩܢ̈ ܕܢܫܘܕܥܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܪܥܝܢܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̣Ẍ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܢܫܪܪܢ̈
IsaacNin:DiscColl ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܕܫܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܣܒܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܬ ܗܠܝܢ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ
IsaacNin:DiscColl ܗܘܝܢ . X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ²ܙܢܝ̈
IsaacNin:DiscColl ܐܣܝܪܘܬܗ̇ ܕܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܇ ܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܪܓܬܗ̇ ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܀ X
IsaacNin:DiscColl ܀ 5ܒܙܒܢܐ̈ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܚܫ̇ܟ
IsaacNin:DiscColl ܥ̇ܪܩܝܢ ܘܡܬܛܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܘܗܘ̇ܐ ܬܘܒ
IsaacNin:DiscColl ܟܕ ܟ̇ܠܝܐ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܘܕܪܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܬܟܬܘܫܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܆ ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܘܠܗ̇ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܚܫܐ̈ ܡܬܝܠܕܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܣܝܡܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܕܐܝܟܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ XXXXXXXX ܟܠܗܝܢ ܛܝܒ
IsaacNin:DiscColl ܀ X ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ