simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܙܒܢܐ̈ . ¹⁴ܡܛܠ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܓܢܐX ܗܠܝܢ ܦܗ̇ܐ ܒܗܪܓܐ ܕܬܐܘܪܝܣ̈ ܓܢܝܙܬܐ̈ ܆ ܘܒܙܒܢ ¹³ܠܘܬ
IsaacNin:DiscColl ܕܒܥܕܬ ܩܘܕܫܐ ܣܝܡܢ̈ ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܠܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܕܒܢܥܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܬܬܚܫܚ ܒܗܝܢ . ܐܦ ܡܠܐ̈ ܬܗܝܪܬܐ̈ ܕܡܛܟܣܢ̈ ܒܬܫܒܚܬܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܡܟܝܟܝܢ̈ ܇ ܕܗܐ X XX X4ܠܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ X ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܀ 8ܠܐ ܬܝܬܐ ܠܝ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ¹ܣܠܩܢ̈ ܠܢ ܐܡܬܝ ܕܣܠܩܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܠܡܣܚܐ ܀ 8ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܚܝܠܐ̈ : ܕܠܐܦܝ̈ ܝܒܫܐ ܗܘ̣ ܣܚܘ̣ܢ ܆
IsaacNin:DiscColl ܠܒܪܝܬܐ ܡܥܬܕ ܠܡܥܠܘ ܇ ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܥܠ ܝܬܗ ܘܫܒܩ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܪ . . ܗܘ̇ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܠܛܒܬܐ̈ ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܕܬܩܢܐܝܬ ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܬܕܒܪܝܢ . ܘܟܠܗܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܠܝܢ XXXX 11 ܪܒܐ ܘܥܣܩܐ ܇ ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ ܆ ܘܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܩܒܠܢܢ ܒܨܒܘܬܐ ܗܠܝܢ XXXX XX ܡܫܬܠܗܒܝܢܢ ·X ܡ܏ܫܩܝܢܢ X XX . X ܒܪX ܐܬܝܕܥ ܠܢ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܕܠܘ ܡܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ̣ ܘܠܘ ܕܨܒܝܢܐ ܗܠܝܢ ¹ܗܘ ܫܬܩܐ ܗܘ̇ ܕܐܡܪܢܢ . ܐܠܐ ܢܕܥ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܓܥ ܒܫܪܒܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܡܐ ܠܟܘܢ ܠܡ ³ܠܡܥܩܒܘ . ܘܡܢܘ ܝܘܬܪܢܟܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܟܡܐ ܠܡ ܩ̇ܪܝܬܘܢ ܘܥܡ̇ܠܝܢ ܥܡܠܐ ܒܛܝܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܕܟܕ ܗܘ ܟܝܢܗܘܢ ܣܗ̇ܕ ܕܡܟܝܟܝܢ ܇ ܕܡܥܐ̈ ܠܝܬ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܡܟܝܟܝܢ̈ ܇ ܕܗܐ X XX X4ܠܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ X ܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܇ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܬܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܘܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܕܟܝܘܬ X ܨܠܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܩܢܘܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܫ . ܘܐܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܣܬܩܒܠܢ̈ ܠܗ
IsaacNin:DiscColl ܐܩܡܐ̈ . ܠܥܡܠܐ̈ ܕܗܘ̇ ܕܩܕܡܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܚܘܠܦ ܢܝܫܐ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܘܒܨܠܘܬܐ ܕܠܒܐ ܀ X ܠܘ ܟܕ ܫܒ̇ܩܝܢ ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܙܘܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܘܕܪܢܐ ܘܕܠܘܒܒܐ . ܘܡܚܕܐ ܬܚ̇ܒܐ ܗܠܝܢ . Xܘܡܩܦܣ ܗܘ ³ܩܦܣܐ ܢܦܫܗ̣̇ ܟܕ ܟ̇ܠܝܐ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܪܚܡܐ̈ . ܡܬܚܙܐ ²ܓܝܪ ܥܕܢܐ³ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܘܕܘܡܪܐ . ܝܕ̇ܥܝܢ ܠܗܠܝܢ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܙܘܗܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܚ̇ܫܒܝܢ ²ܠܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ . ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܇ ܕܠܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܐܘܪܚܬܐ̈ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܟ ܘܝܕܥܬܟ ܓܒܝ ܘܪܕܝ ܒܗ̇ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܒܫܠܝܐ ܀ 13ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܒܪܢܫܐ ܆ ܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܢܬܕܟܪ ܐܝܢܐ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ ܆ ܡܠܬܐ ܕܬܗܝܪ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܐܪܬ ܚܝܐ̈ ܐ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܀ ܒܫܥܐ̈
IsaacNin:DiscColl . ܘܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܗܢ̇ܘܢ ܩܐ̇ܡ ܢܝܚܗ ܘܫܚܩܗ ܐܠܐ ܕܗܘ ܕܡܙܝܥ ܗܠܝܢ ܟܠ ܫܚܩܐ̈ ܕܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܙܝܥX ܠܗܘܢ Xܠܘܬ
IsaacNin:DiscColl ܕܦܓܪܐ ܇ ܠܐ ܡܫܥܒܕܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܕܡ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܐ ܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܐ ܕܡܛܠ ܠܐ ܐܣܝܪܘܬܗ̇ ܕܒܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܐܪܙܐ̈ ܆ ܒܪܫܥܬܗ ܒܬܡܗܐ ܡܕܡ ܡܬܒܗܠ ܠܒܐ . ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ X ܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܙܬܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܥܡܗ ܕܡܪܓܫ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ