simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܘܒܥܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܥܢܝܢܐ ܐܢܘܢ ܡܝܬܪܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܢܝܢܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܬܫܡܫܬܐ̈ X X
IsaacNin:DiscColl ܀ 5ܒܙܒܢܐ̈ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܚܫ̇ܟ
IsaacNin:DiscColl ²ܓܝܪ ܥܕܢܐ³ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܒܒܗܝܠܘܬܐ ܘܫܠܝܐ⁴ܡܕܡܐܝܬܘܗܝ
IsaacNin:DiscColl . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܆ ܥܘܕܪܢܐ² ܡܕܡ
IsaacNin:DiscColl ܐܘ ܟܠܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ
IsaacNin:DiscColl ܕܣ̇ܒܟܐ ܒܠܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܀ 7ܐܢ ܕܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܡܕܝܢ ܢܣܝܡ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܢܗ ܨܐܕܝܢ
IsaacNin:DiscColl . ܡܛܠ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܟܠ
IsaacNin:DiscColl ¹ܠܡܕܥ ܕܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܘܐܘܪܚܬܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܓܕܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܚܣܝܪܘ . ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ²ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡ̇ܠܝܢ ܒܟܠ
IsaacNin:DiscColl ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̣̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܟܢܐ ܠܡܩܒܠܘ .
IsaacNin:DiscColl ܡܢX ¹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ Xܐܘ ܕܒܥܨܝܢܐ
IsaacNin:DiscColl . ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐẌ ¹ܐܘ ܗܪܓܐ
IsaacNin:DiscColl : ܒܕܠܐ ܠܚܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܚܫܚܬܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl . ܘܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܝ̇ܡܐ
IsaacNin:DiscColl ܡܢܗ̇ ܡܟܝܠ X ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX X