simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܥܢܝܢܐ ܐܢܘܢ ܡܝܬܪܐ ⁷ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܐܡܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܝܝ̈ X ⁶ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܥܘܩܒܐ XXX ܩ X ܘܒܥܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܆
IsaacNin:DiscColl ܬܫܡܫܬܐ̈ X X XXX0ܠܠܝ ܐܝܡܡ . ܠܐ ܒܪܡ ܘܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡܬܚܡ ܬܘܒ ܐܢܫ̣ ܙܦܠܢ ܡܢܝܢܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܡܨܥܬ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܟܕ ܚܫ̇ܟ ܐܢܫ ܗܟܢܐ ܆ ܙܪܩ ܠܗ ܕܦܠ ܥܠܐܦܘܗܝ̈ ܒܨܠܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܐ¹ ܕܢܗܘܐ²ܥܠܘܗܝ ܒܟܠ ܥܕܢ ܀ 5ܒܙܒܢܐ̈ ܕܢܣܝܘܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܇ ܒܒܗܝܠܘܬܐ ܘܫܠܝܐ⁴ܡܕܡܐܝܬܘܗܝ ܡܢܐܟܐ ܢܢܩXܒ ܠܢ ܗܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܪܚܡܐ̈ . ܡܬܚܙܐ ²ܓܝܪ ܥܕܢܐ³ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܥܘܕܪܢܐ² ܡܕܡ X ܒܟܣܝܐ ܢܣܒ ܒܙܘܥܘܗܝ̈ ܒܥܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܣܠܩܐ ܇ ܕܚܠܝܛܐ ܒܡܘܟܟܐ ܕܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܚܕܘܬܐ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܢܝܫܐXܡܫܚܠܦܐ̈̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܡܠܬܢ ܇ ܐܘ ܟܝܬ ܐܝܬ XXX X X ܟܠܗ ܢܦܫܢܐܝܬ ܇ ܐܘ ܟܠܗ ܠܘܬ
IsaacNin:DiscColl ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ ܗܪܓܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܘܩܕܡ̣ ܘܗܝܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܗܠܝܢ ܗܝ ܚܙܬܗ ܫܪܝܪܬܐ . ܠܘ ܕܟܝܢܗ ܐܠܐ ܕܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܀ 7ܐܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ¹ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܪܒܐ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܒܐ ܆ ܘܗܕܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܀ 6ܡܢܘ ܝܕܥܗ̇ ܡܡܬܘܡ ܠܫܠܗܒܝܬܐ ܗܝ̇ ܕܣ̇ܒܟܐ ܒܠܒܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܢܗ ܨܐܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܦܘܪܢܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܗܪܟܐ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ̣ ܚܘܐ ܠܝ . 17ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܣܝܡ ܥܠ
IsaacNin:DiscColl ܬܠܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܟܠ ܫܚܩܐ̈ ܕܐܝܬ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܙܝܥX ܗܠܝܢ X ܒܫܚܩܗ ܆ XXX X X ܘܠܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܘܠܐ ܒܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܘܐܘܪܚܬܐ̈ ܐܝܬ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܢܝ̣ܚܐ ܗܠܝܢ . ܫܐ X--X ܏ܒXܘ X X1 XXXI 1ܐܦ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ¹ܠܡܕܥ ܕܟܕ ܛܒ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܡܟܟܐ ܢܦܫܐ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܦܪܣܝܬ ܓܠܝܐܝܬ ܀ X ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܓܕܬܐ̈ ܗܘܝ̈
IsaacNin:DiscColl ²ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡ̇ܠܝܢ ܒܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܕܟܠ ³ܡܝܬܪܢ̈ ܆ ܠܬܚܬ ܗܠܝܢ ܒܩܢܘܡܗ . ܘܠܟܠܗ̇ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܓܡܪ ܕܠܐ ܚܣܝܪܘ . ܘܟܠܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܡܠܐ̣̈ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܚܝܠܐ ܟܣܐ ܒܗܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܡܬܗܪܢܐ̈ ܦܓܥ ܒܗܝܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܡܟܢܐ ܠܡܩܒܠܘ . ܐܠܨܐ ܠܡܕܥ ܀ 2ܠܡܢܬܐ ܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܗܠܝܢ ܘܡܠܝܠܘܬܐ . ܕܐܝܠܝܢ ¹ܐܢܝܢ̈ . ܝܢ ²ܐܝܠܝܢ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܇ Xܐܘ ܕܒܥܨܝܢܐ ¹⁸ܘܬܟܬܘܫܐXX ¹ ܕܐܢܫ ܗܘ ܠܗ ܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐẌ X . ¹⁰ܐܘ XXXX X ܡܢX ¹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܙܢܝܐẌ ¹ܐܘ ܗܪܓܐ ²ܡܚܫܢܐ ܐܘ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܬܐܪܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܐX ܀ X ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܫܐܠ ܐܢܘܢ . ܕܚܕ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܚܫܚܬܗܝܢ ܟܕ ܠܘܬ ܟܝܢܗ ܩ ܦ܏ܘXܝܐ XX --- X ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܛܥܝܢܝܢ ܐܪܙܐ ܡܕܡ ܢܬܒܩܐ : ܒܕܠܐ ܠܚܡܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܝ̇ܡܐ ܗܘܬ ܆ ܘܡܫܡܠܝܐ ܘܡܕܒܪܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܡܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܥܘܡܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ . ܘܠܓܘ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ XX X 1X9 ܐ ܘܪܚܬܐܘܫܒܝܠܐ̈̈ ܇ ܕܚܘܝܢܢ ܗܠܝܢ ܘܪܘܝܚܘܬܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ ܆ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܡܢܗ̇ ܡܟܝܠ X