simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܘܡܛܠܬܗܝܢ ܆ ¹ ܒܛܝܠܐܝܬ ܡܢ ܕܘܟܬܗܘܢ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܡܟܟܐ ܢܦܫܐ . ܘܠܟܠܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܒܥܕܬ ܩܘܕܫܐ ܣܝܡܢ̈ ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܠܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܕܒܢܥܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܬܬܚܫܚ ܒܗܝܢ . ܐܦ ܡܠܐ̈ ܬܗܝܪܬܐ̈ ܕܡܛܟܣܢ̈ ܒܬܫܒܚܬܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܀ 7ܐܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ¹ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܪܒܐ ܢܛܘܪܬܐ ܕܠܒܐ ܆ ܘܗܕܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܀ 6ܡܢܘ ܝܕܥܗ̇ ܡܡܬܘܡ ܠܫܠܗܒܝܬܐ ܗܝ̇ ܕܣ̇ܒܟܐ ܒܠܒܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܟܠܗܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܝ̇ܡܐ ܗܘܬ ܆ ܘܡܫܡܠܝܐ ܘܡܕܒܪܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܡܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܥܘܡܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ . ܘܠܓܘ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܥܠܡܐ ܚܫܘܫܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠẌ . ܘܟܕ ܐܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ¹²ܕܒܟܠ ܥܕܢ ܆ ܨܒܘ ܕܒܪܘܚܢܘܬܐ ܢܬܕܒܪܘܢ . ܣܛܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܡܢܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ¹̈ ܕܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܗܠܝܢ . Xܘ X--X ܕܚܢܢܐ ⁰ . ܩ XܢܝXܪܝܢ 25ܘܒܙܢܐ ܗܢܐ ܡܡܠܝܢ ܗܘܘ
IsaacNin:DiscColl ܕܟܕ ܓܥܨܐ ܠܝ ܡܢܗܝܢ ܡܫܬܪܥܢܐ ܒܗܝܢ ܇ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܕܘܒܨܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܒܥܐ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܕܟܝܒܐ ܠܝ ܥܠܝܗܝܢ ܘܡܫܢܩ ܠܝ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܇
IsaacNin:DiscColl ܐܚܝ̇ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܢܦܫܗ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܕܝܢ ܕܥܠ ²ܙܢܝ̈ ܫܘܚ̇ܠܦܐ ܬܗܝܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܐ 197 ܕܩܒܠ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ . ܗܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܥܠܘܗܝ ܕܟܝܢܐ ܡܫܒܚܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܘܝܢ . X
IsaacNin:DiscColl ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܕܥܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ¹ܐܢܫ : ܡܢ X XXX8ܙܘܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܒܕܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܘܒܪ ܐܪܙܐ ܕܐܠܗܐ . X 1X8ܩ X 16ܢܣܬܟܠ ܡܢ X
IsaacNin:DiscColl ܥܢܝܢܐ̈ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܚܝ̇ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܢܦܫܗ ܡܬܥܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܐܦ ܠܘܬ ܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ X ܒܝܕ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܦܠܐܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ . ܗܠܝܢ ¹ܬܡܝܗܬܐ ²ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ³̈ ܘܡܒܝܐܢܝܬܐ̈ ܢܣ̇ܒܝܢ̇ .
IsaacNin:DiscColl ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܢܝܫܐXܡܫܚܠܦܐ̈̈ ܗܘ ܗܠܝܢ ܡܠܬܢ ܇ ܐܘ ܟܝܬ ܐܝܬ XXX X X ܟܠܗ ܢܦܫܢܐܝܬ ܇ ܐܘ ܟܠܗ ܠܘܬ
IsaacNin:DiscColl ܢܚܙܐ ܘܢܫܡܥ : ܡܙܝܥ ܠܗ ܥܘܗܕܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܒܦܘܠܓܐ ܪܡ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܒܠܥܕ ܡܢ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ̇ ܡܨܝܐ ܗܠܝܢ ܠܡܣܬܥܪܘ X5 ܀ ܡܢܘ ܕܟܕ
IsaacNin:DiscColl ܒܡܢܬܐ ܗܝ̇ ܕܪܚܡܬܐ ܡܟܢܝܢܢ ܠܡܩܒܠܘܐܡܬܝ ܕܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܘܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܪܚܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܥܡ ܫܪܟܐ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܪܢܝܐ ܕܒܛܠܢܐ ܠܗܘܢ ܚܫܝܒܝܢ̈ . ¹ܕܡܝܢ ܓܝܪ ܠܐܢܫ ܕܐܚܝܕ ܗܠܝܢ ܕܪܪ . ܝܢ ܒܗ ܒܥܝܕܐ ܀ 32ܠܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܙܘܗܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܚ̇ܫܒܝܢ ²ܠܗܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܙܘܗܪܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ . ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܇ ܕܠܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܢܗ ܨܐܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܦܘܪܢܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܗܪܟܐ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ̣ ܚܘܐ ܠܝ . 17ܠܐ ܡܕܝܢ ܢܣܝܡ ܥܠ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܢܕܥ ¹⁰ܕܒܣܘܟܠܐX¹ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܝܢܐ ܐܠܦܢ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܓܢܐX ¹ܠܢ ܇ ܟܕ ܡ̇ܣܒܪ ܕܒܠܝܠܐܝܬ ܣܝܡܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܢܝܫܐ̈ ܀ XXII XXܝܢX ܙܢX Xܢܝܢ XܢX XܝXܪẌ ܇ Xܢ XܢX ܗܠܝܢ ܕܫܪܒܐ . ܘܪܘܪܒܐܝܬ ܚ̇ܕܝܐ ܐܦ ܡܫܬܠܚܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܕ