simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܢܬܕܟܪ ܐܝܢܐ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ ܆ ܡܠܬܐ ܕܬܗܝܪ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܐܪܬ ܚܝܐ̈ ܐ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܀ ܒܫܥܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܡܢܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ̣ XXX X ܘܐܬܬܙܝܥܬ ܒܢܦܫܐ ܢܘܪܐ ܕܪܬܚܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܥܘܕܪܢܐ² ܡܕܡ X ܒܟܣܝܐ ܢܣܒ ܒܙܘܥܘܗܝ̈ ܒܥܕܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗܝܢ ܛ̇ܥܢ ⁷ܠܚܛܝܐ̈ X ܘܠܒܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܟܕ ܡܪܝܡ ܡܢܗ ܠܒܣܝܡܘܬܐ ܘܠܛܒܘܬܐ ܘܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܇