simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܕܫܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ
IsaacNin:DiscColl ܢܬܕܟܪ ܐܝܢܐ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ ܆ ܡܠܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܓܕܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܫܘܝܘܬܐ ܠܘ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̇ܐ ܆ ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܒ ܠܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܛܠ ܡܪܢ ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܛ̇ܥܡܝܢ ܘܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܨܠܘܬܐ̈ ܕܒܠܒܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ̈⁴ X ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܝܢܐẌ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܥ̇ܒܪ ܆
IsaacNin:DiscColl ܪܓܬܗ̇ ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܀ X
IsaacNin:DiscColl ܡܦܣ ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡܪܬ ܆ ܕܠܙܘܡܪܐ
IsaacNin:DiscColl ²ܟܗܢܐ̈ ܆ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܘܕܥܒܪܢ̈ ܠܗ
IsaacNin:DiscColl . ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐẌ ¹ܐܘ ܗܪܓܐ
IsaacNin:DiscColl . Xܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ⁴ܠܐ XXXXXXXX ܡܬܗܢܐ
IsaacNin:DiscColl X ܡܒܨܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ¹ܘܡܚܠܦ ܬܟܝܒܘܬܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܀ 5ܒܙܒܢܐ̈ ܕܢܣܝܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܚܫ̇ܟ
IsaacNin:DiscColl ܫXܝܫܐ . X ܗܠܝܢ X X XIX
IsaacNin:DiscColl ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ : ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܐܢܫ