simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܐܪܙܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܐܚܝ ܆ ܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܓܘܚܟܐ ¹ܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܕܫܘܝܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ ܗܪܓܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܘܩܕܡ̣ ܘܗܝܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܗܠܝܢ ܗܝ ܚܙܬܗ ܫܪܝܪܬܐ . ܠܘ ܕܟܝܢܗ ܐܠܐ ܕܥܪܦܠܐ ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܠܘܬܗ ܆ ܡܠܬܐ ܕܬܗܝܪ ܒܩܕܝܫܐ̈ ܐܘܓܪܝܣX . ܦܘܪܫܢܐ ܗܘ̇ ܗܠܝܢ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܀ ܒܫܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܬܕܟܪ ܐܝܢܐ ܕܡܣܬܥܪܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܡܟܟܐ ܢܦܫܐ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܦܪܣܝܬ ܓܠܝܐܝܬ ܀ X ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܣܓܕܬܐ̈ ܗܘܝ̈
IsaacNin:DiscColl ܗܘܝ̇ܐ ܆ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܡܚܘܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܇ ܒܟܡܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܕܪܐ ܠܗܘܢ ܀ 11ܐܦܫܘܝܘܬܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܠܘ ܠܦܘܬ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܆ ܒܕܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܀ 15ܪܘܚܢܐ ܕܝܢ . ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ܗܒ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐ . X ܕܐܫܬܘܝܘ X X70 ܕܠܨܒܝܢܗܘܢ ܡܝܬܪܐ ܗܠܝܢ ܗܝ̇ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܣܓܕܬܐ ܓܠܝܬܐ ܀ 23ܚܣ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ ܇ ܕܡܛܒܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܢܝܝ̈ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܠܐ ܛ̇ܥܡܝܢ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ̣ ܐ̣ܦ ܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܠܝܢ ܘܒܘܝܐܐ̈ ܇ ܐܝܕܐ ܕܛ . ܥܡܝܢ ܠܗ̇ ܡܟܝܟܐ̈ ܕܡܛܠ ܡܪܢ ܆
IsaacNin:DiscColl ܬܚܘܡܐ̈⁴ X ܡܢ ܡܘܟܟܐX--X ܟX ܐܡܝܢܐܬ --X ܒܗ X--XX ܗܠܝܢ ܐܝܟ X X 1X1 ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܒܣܪܢܐ̈ ܇ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܕܒܠܒܐ ܗܘܝ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܡܬܚܙܝܢ ܥ̇ܒܪ ܆ ܘܥܠ ܗܢܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܓܢܝܙܬܐ̈ ܡܬܬܙܝܥ ܗܠܝܢ 1ܚܠܦ ܟܬܝܒܬܐ̈ . Xܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ X ⁴ܕܝܢ : ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܝܢܐẌ
IsaacNin:DiscColl ܐܠܗܝܬܐ̈ ܀ X 122ܩ 13 ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ X ܕܫܘܢܝܐ ܐܬܪܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܚܝܢX ܒܗ ܇ ܕܡܥܟܪܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܪܓܬܗ̇ ܕܒܚܕܐ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܐܡܪܬ ܆ ܕܠܙܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܒܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܗܠܝܢ ܘܒܥܕܢ ܬܫܡܫܬܐ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܟܠܗܝܢ ܠܡܬܢܐ ܡܦܣ ܆ ܐܠܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܬܢܢ ܘܕܥܒܪܢ̈ ܠܗ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ³ܒܫܬܩܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܩܠܐ ܘܒܚܙܘܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܠܪܒ ²ܟܗܢܐ̈ ܆ ܘܥܠ
IsaacNin:DiscColl ܙܢܝܐẌ ¹ܐܘ ܗܪܓܐ ²ܡܚܫܢܐ ܐܘ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܬܐܪܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܐX ܀ X ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܫܐܠ ܐܢܘܢ . ܕܚܕ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ⁴ܠܐ XXXXXXXX ܡܬܗܢܐ . ܐܦ ܠܐ X ܡܬܒܨܪ ܟܕ ܢܬܒܣܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܠܘ ܡܛܠܬܗ̣ ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ . ܗܘ̣ ܕܝܢ . Xܡܕܡ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ¹ܘܡܚܠܦ ܬܟܝܒܘܬܗܘܢ XXXX8 ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܘܥܡ̇ܠ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܨܘܡܐ ܥܡܝܠܐ ܀ X ܐܩܡܐ ܡܨܥܝܐ X ܡܒܨܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܆ ܟܕ ܚܫ̇ܟ ܐܢܫ ܗܟܢܐ ܆ ܙܪܩ ܠܗ ܕܦܠ ܥܠܐܦܘܗܝ̈ ܒܨܠܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܐ¹ ܕܢܗܘܐ²ܥܠܘܗܝ ܒܟܠ ܥܕܢ ܀ 5ܒܙܒܢܐ̈ ܕܢܣܝܘܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl X X XIX XXܝ . ܠ . ̇X XXX XܝܩXܢXܩ . XXܝܠܝܢ X Xܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܗܘܦܟܐ XX 21ܫܝܢܐ ܒܢX ܕܝܢ ܗܠܢ XXܝܘ̇ܐ ܗܘܦܟܐ ܫXܝܫܐ . X
IsaacNin:DiscColl ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܐܢܫ ܠܘܬ ܡܕܥܗ : ܘܒܫܠܝܐ ܐ̇ܬܝܢ ܠܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ 19 -- IIIܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ :