simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:DiscColl . ܗܒ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐ . X ܕܐܫܬܘܝܘ X X70 ܕܠܨܒܝܢܗܘܢ ܡܝܬܪܐ ܗܠܝܢ ܗܝ̇ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܝܢܐ ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܕܠܥܠܡܐ ܚܫܘܫܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠẌ . ܘܟܕ ܐܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ¹²ܕܒܟܠ ܥܕܢ ܆ ܨܒܘ ܕܒܪܘܚܢܘܬܐ ܢܬܕܒܪܘܢ . ܣܛܪ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl . ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܝܕܥܬܗ . ܕܝ̇ܕܥ ܕܠܡ̇ܢ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ . ܒܕܠܘ ܠܦܘܬ ܥܡܠܐ̈ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ