simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܪܫܝܗܘܢ̈ ܡܨܢܦܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬ ܆
IšoMerv:ComOT ܘܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ X⁰ܦܬܓܡܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܬܠܬ ܆ ܕܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܒܡܪܚܘܬܐ ܣܥܪܘ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܡܛܝܢܢܝ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܥܩܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܠܐ . ܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܓܠܝܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܘܐܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܐ ܕܒܪܟܢ̈
IšoMerv:ComOT ܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ
IšoMerv:ComOT ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ
IšoMerv:ComOT ܫܦܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܇ ܐܕܢܚ̇
IšoMerv:ComOT ܕܡܗ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܟܪܝܗܝܢ̈ ܒܣܘܪܓܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܐ̈ ܆ ܠܫܘܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܐܒܪܗܡ . ܣܡܝܕܐ
IšoMerv:ComOT ܘܢܘܩܝܐ ܆ ܠܫܘܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܆ ܘܠܒܘܕܩ
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܥܕܟܝܠ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܢܫܒܚ ܠܐܝXܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . [29]ܗ̇ܝ ܕܠܐ
IšoMerv:ComOT . ܫ X8ܝXX ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܬ ܠܟܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܓܠܓܝܢ ܠܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܣܐ̈ ܡܕܡ
IšoMerv:ComOT ܆ ܠܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܝܢ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܚܡܪܐ ܢܬܕܪܓܘܢ ܠܡܫܬܐ