simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܢܒܝܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ¹ ܥܠ ܢܦܫܗ
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܥܝܒܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝܬ ܚܡܠܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܡܕ̇ ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܠܐ ܒܦܫܝܛܘܬܗ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܗܘܝ̈
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܇
IšoMerv:ComOT ܆ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܛܡܐܝܢ ܢܬܚܫܚܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܕܘܟܬ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ
IšoMerv:ComOT ܚܠܡܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܘܝܘܣܦ ܆
IšoMerv:ComOT . ܕܢܐܡܪ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܣܬܥܪ ܥܘܠܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܥܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܘܝ̈
IšoMerv:ComOT ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ
IšoMerv:ComOT ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܪܓܡܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܝܕܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܡܐܟܠܐ
IšoMerv:ComOT ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComOT ܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܠܩܘܪܒܢܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܡܠܟܝܗܘܢ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܓܘܢ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈
IšoMerv:ComOT ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܘܬ ܘܬܢܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܡܢܗ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܟܕ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ