simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܬܠܬ ܆ ܦܕܬܐ ܘܡܨܢܦܬ ܘܟܠܝܠܐ ܆ ܠܪܒܟܗܢܐ̈ ܠܚܘܕ ܡܦܣ ܗܠܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܙܐܦܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܝܘܡܢ ܟܪ ܒܪܫܝܗܘܢ̈ ܡܨܢܦܬܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ X⁰ܦܬܓܡܐ̈ . ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܠܝ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐܦܬܓܡܐ̈ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܒܡܪܚܘܬܐ ܣܥܪܘ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ . X ܝܘܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܚܘܣܝܐ ܦܩܝܕ ܗܘܐ ܐܗܪܘܢ ܠܡܥܠܘ ܦܝܪܡܐ . ܕܬܠܬ ܆ ܕܗ̇ܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܥܩܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ . ܐܢ ²ܟܕ ܗܫܐ ܕܫܪܝܢ ܒܕܒܚܐ ܇ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܩܪܒܢܢ ܝX ܠܥܒ̇ܕܐ ܇ ܘܡܛܝܢܢܝ ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܕܪܓܠܝܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ . X ܠܘ ܪܓܠܐ̈ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܐܝܕܝܐ̈ . ܗܠܝܢ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ . ܚܝܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܡܐ ܕܒܪܟܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܦܢ̈ ܠܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܟܙܢ ܟܠܒܐ ܘܢܡܪܐ ܘܕܐܒܐ ܘܕܒܐ ܘܐܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ ܐܫܠܡ ܥܝܕܐ ܘܟܢ ܢܡܘܣܐ ܕܢܬܐܟܠܢ̈ . ܬܘܒ ܛܡܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܬܠܬ ܨܒܥܢ̈ ܕܐܝܬ ³ܠܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ ܚܕܐ ܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܒܘܬ ܪܘܚܗ ܆ ܕܟܕ ܢܕܥ ܫܝܛܘܬ ܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܆ ܟܠܗ ܙܪܥܐ ܛܡܐܐ ܗܘ . [XII]ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܦܓܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܛܡܐ . ܘܡܢ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܟܪܟܐ̈ ܡܛܡܐܝܢ ܇ ܕܗܐ ܠܐ ܪܓܘܫܐ̈ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܦܓܪܐ ܇ ܐܕܢܚ̇ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܘܒܝܕ ܢܓܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܢܕܟܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܢܡܪܘܩ . ܫܦܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܝܕ
IšoMerv:ComOT ܪܟܪܝܗܝܢ̈ ܒܣܘܪܓܐ̈ . ܘܗ̇ܝ ܕܚܬܝܡ . ܗܢܘ . ܫܪܝܪ ܘܚܬܝܬ . ܗܠܝܢ X . |ܗ̇ܝ ܕܪܕܐ ܒܣܪܗ ܥܡ ܕܘܒܗ . ܗܢܘ . ܟܕ ܛܒܝܚ ܥܡ ܕܡܗ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܒܪܗܡ . ܣܡܝܕܐ ܕܝܢ ܘܢܘܩܝܐ ܆ ܠܫܘܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܗܠܝܢ ܘܒܢܝ̈ ܝܘܢܐ . ܦ̇ܩܕ ܕܢܩܪܒܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܆ ܠܫܘܡܠܝ
IšoMerv:ComOT ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܆ ܘܠܒܘܕܩ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܪܢ . [XXIX1 2X|ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܆ ܠܫܘܡܠܝ ܗܠܝܢ ܕܐܒܪܗܡ . ܣܡܝܕܐ ܕܝܢ ܘܢܘܩܝܐ ܆ ܠܫܘܡܠܝ
IšoMerv:ComOT ܆ ܥܕܟܝܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܐܪܥܗܘܢ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܣܪܩܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܚܡܐ ܗܕܐ ܆ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ
IšoMerv:ComOT . [29]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܦܣ ܠܒܪܬܟ ܕܬܙܢܐ . ܗܢܘ . ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܠܟܗܢܐ̣ ܕܢܫܒܚ ܠܐܝXܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ ܚܠܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܟܘܣܬܢܐ ܆ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚ̇ܙܐ . ܚܘܪܘܪܐ̈ ܆ ܢܦܩܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܥܝܢܐ̈ . ܫ X8ܝXX
IšoMerv:ComOT ܕܥܒܕܬ ܠܟܘܢ . ܕܐܝܟܢ ܬܒܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܝ ܥܫܝܢܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ܗܠܝܢ . 1 ]ܝ X 1ܗ̇ܝ ܕܬܒܪܬ ܢܝܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܥܗܕܘ ܠܡ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܟ ܐܣܐ̈ ܡܕܡ ܦܪܝܣܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܡܫܟܢܐ . ܘܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܝܟܐܝܠ . ܓܠܓܠܐ̣̈ ܥܠ ܕܡܬܓܠܓܝܢ ܠܡ .
IšoMerv:ComOT ܪܘܝܢ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܚܡܪܐ ܢܬܕܪܓܘܢ ܠܡܫܬܐ . ܗܠܝܢ . ܕܡܢ ܚܠܐ ܘܥܢܒܐ̈ ܘܐܦܫܬܐ̈ ܘܟܡܫܘܢܐ̈ ܐܬܟܠܝܘ ܆ ܠܘ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܠܚܡܪܐ ܢܬܕܪܓܘܢ ܠܡܫܬܐ . X7]ܗ̇ܝ ܕܟܠܝܠܐ ܕܐܠܗܗ X ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܟܡܫܘܢܐ̈ ܐܬܟܠܝܘ ܆ ܠܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܝܢ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢ