simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܗܫܐ ܡܝܬܐ . ܠܡܗܦܟ ܘܠܡܒܢܝܘ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܡܬܕܓܠܢ̈ ܇ ܐܠܐ ܒܥܒ̇ܕܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ . ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܦܘܢܝܐ ܘܕܒܢܝܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܡܫܪܝܢ̈ . ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܝܬܐ . ܠܡܗܦܟ ܘܠܡܒܢܝܘ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ . ܡܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܝܘܡܬܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܩܝܡܝܢ ܗܠܝܢ ܕܦܩܕ XXX XXX ܕܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܥܐܕܐ̈
IšoMerv:ComOT ܒܐܬܘܪ ܘܒܥܒܪܝܐ̈ ܐܒܕܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܕܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܝ ܐܠ ܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܆ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܒܫܡܐ ܕܕܪܝܘܫ ³ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܥܠ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܒܚܕ ܫܡܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܠܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ . ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ ܬܠܬܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܒܬܪܟܢ ܐܕܪܫܝܪ ܕܡܬܟܢܐ ܐܪܕܫܝܪ ܚ̣ܕܬ ܘܩ̣ܪܐ ܐܢܝܢ ܒܗ ܗܠܝܢ ܐܡܠܟ ܆ ܘܗ̣ܘ ܒܢ̣ܐ ܠܣܠܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܘܩ̣ܪܐ ܐܢܝܢ ܥܠ ܫܡܗ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ ܘܡܢܗܘܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܣܝܐ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܣܠܘܩܘܣ Xܐܚܪܢܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܆ ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܘܐܚ̣ܕ ܒܩܪܒܐ ܗܠܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܚ̣ܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܘܠܛܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܫܡܥܘܢ ܪܒܟܗܢܐ̈̈ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܢܬܢ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܩܝܡܐ Xܢܩܕܝܫܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܡܪ ܢܒܝܐ ܒܟܠܗ ܫܪܒܗ ܆ ܒܪܡ ܝܝܟܕ ܡܩܕܡ ܘܡܘܚܪ ܘܡܥܪܙܠ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̈ ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܐ . ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ . [XXX . ]ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܡܢܬܐܘܣ ³ܐܚܘܗܝ ܕܣܝܡܘܢ ܇ ܬܠܬܡܐܐ ܟܟܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܝܕܢ ܥܕܢX--⁴ܒXܚܝܢܐܐܚܪܢܐ ܆ ܐܥܠܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܡܬܒܝܢܘ ܥܕ ܥܕܢ ⁴ܩܨܐ . ܗܢܘ . ܟܠܢܫ ܡܬܚܫܒ ܘܡܣܬܟܠ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܐܢܛܝܟܘܣ ܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܩܘܡ ܇ ܢܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܗ³ ܥܠܝܗ̇ . X]ܝ [X11ܢܩܘܡ ܠܡ ܡܝܟܐܝܠ ܆ ܕܢܫܪܐ ܘܢܒܛܠ
IšoMerv:ComOT ܐ̇ܡܕ̇ ܒܗ ܠܡ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܆ ܢܫܬܘܙܒ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܟܠ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܘܠܒܪ ܡܢܗ̇ . ܘܐܝܠܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܠܚܝܝ̈ ܥܠܡܐ̈ . ܗܢܘ . ܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܘܡܡܟܟܝ̈ ܒܥܩܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܗ̣ܢܘܢ ܡܩܒܝܐ̈ .