simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ ܗܠܝܢ . X ܐܟܙܢܐ
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܟܕ ܐܢܫ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܥܩܒ ܆ ⁵ܡܕܡ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܨܝܕ ܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܕܘܗܝ̈ ܕܕܢܝܐܝܠ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܢܨܚܢܗܘܢ ܕܡܩܒܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܡܢ ܓܙܡܝܟ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܦܣܩܝܢܢ
IšoMerv:ComOT ܪܐܢܝܢ̈ . ²ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܡܘܢ ܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܚܝܒ
IšoMerv:ComOT ܐܢܬܬܗ ܕܒܪܬܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܗ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܥܕܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܚܠܡܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܘܝܘܣܦ ܆
IšoMerv:ComOT ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܠܟܘܢ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܠܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܫܘܠܛܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܗܢܘ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܬܪܚܡ
IšoMerv:ComOT . ܡܬܚܫܒܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܕ ܦܢ̣ܘ
IšoMerv:ComOT ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܢܝܢ ܡܢ ܟܕ
IšoMerv:ComOT ܗܢܘ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܘܗܫܐ ܒܝܘܡܬܟ̈
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܐܘܟܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܘܠܐ