simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . X ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܚܕ ܩܢܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܠܝܢ : ܘܬܘܒ ܬܠܬ ܥܣܪܐ̈ ܆ ܘܒܬܪܟܢ XXXX XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ ܬܝܟܐ̈ ܐܦ ܓܢܣܪܐ̈ ³ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܩܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܐܣܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܢܦܩܢ̈ ܗܘܝ̈ X ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܢܥܩܒ ܆ ⁵ܡܕܡ XXXX ¹ . ܙܥܘܪ ܡܫܟܚ ܕܒܨܝܪܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܦܢܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܝܝܕܗܝܟܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܢܫ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܥܠܬ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܡܐ ³ܘܡܥܠܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܢܒܣܡܘܢ ܒܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܘܫܡ̣ܥ ܇ ܘܠܘ ܓܫܝܡܐܝܬ ܀ ܫܠܡ ܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ¹0ܐܝܟ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܐܢܛܝܘܟܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܕܕܘܗܝ̈ ܕܕܢܝܐܝܠ . ܩܕܝܡ ܫܒܝܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܩܝܡ ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܘܘܢ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܢܨܚܢܗܘܢ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܕܢܦ̣ܩ ܥܕܡܐ ܠܥܒܪܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܆ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܦܣܩܝܢܢ ܢܦܫܢ . . . ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒ ܠܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫXܘܚܠܦܐ ܣܟ ܡܢ ܓܙܡܝܟ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܠܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ³ܕܡܫܟܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܩܛܠܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܬܚܦܝܬܐ ܕܫܩܐ̈ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܗܢܘ . ܪܐܢܝܢ̈ . ²ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܚܝܒ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܐܩܕ ܒܐܬܘܢܐ ܆ ܟܕ ܛܒ ܒܪ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܣܥ̣ܪ ܒܡܨܪܝܢ . XX XX8 X ܘܡܬܒܥܝܐ ܕܠܡܘܢ ܠܐ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܫܒܥܐ ܥܕܢܝܢ̈ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܕܐܘܠܡܪܘܕܟ ¹ܠܡ ܒܪܗ ܆ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܢܬܬܗ ܕܒܪܬܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܗ
IšoMerv:ComOT ܕܢܝܐܝܠ ܘܝܘܣܦ ܆ ܗܟܢ ܐܪܬܝܘ ܘܡܠܟܘ ܠܡܠܟܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐܠܗܐ ܝܗܒܘ ܦܫܪ ܚܠܡܐ̈ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܐܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܬܠܬ ܡܠܟܘܢ̈ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܇ ܕܟܢܫܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܟܘܠܝ ܒܣܪܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܥܠ ܕܒܙܐ ܘܐܟܠܐ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܪܝܢ̈ ܫܘܠܛܢܐ̈ . [8]ܗ̇ܝ ܕܐܬܬܒܪܬ ܩܪܢܗ ܪܒܬܐ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܡܫܬܡܗܝܢ ܗܘܘ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܠܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦ̇ܝܢ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ ܘܕܐܝܡܡܐ ܐܠܦ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܆ ¹ܘܟܢ ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈
IšoMerv:ComOT ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܬܪܚܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܢܬܬܩܠܘܢ ܗܠܝܢ ܐܠܦ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܒܕܝܢ ܆ ܘܬܠܬܡܐܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ . ܗܢܘ . ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܡܢ ܟܕ ܦܢ̣ܘ ܡܢ ܒܒܠ ܘܫܪܝܘ ܠܡܒܢܐ ܗܝܟܠܐ ܇ ܝܝܘܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܗܘܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܡܬܚܫܒܢ̈ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܡܢܝܢ ܡܢ ܟܕ ܐܫܬܟܠܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܗܝܟܠ ܐ ܥܡܗ̇ ܇ ܘܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܟܢ ܐ̇ܡܪ ܫܒܘܥܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܩܪܝܒܢ̈ ܘܗܫܐ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܆ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܘܐܦ ܗܠܝܢ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܗܢܘ . ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܓܠܢ̈ ܇ ܐܠܐ ܒܥܒ̇ܕܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܆ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܘܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܐܘܟܝܬ