simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT [XX]ܦܪܟܝܟܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܒܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܦܬܟܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܠܝܢ Xܝܓܝܪ ܐܦܢ ܒܦܪܨܘܦ
IšoMerv:ComOT ܆ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܦܓܪܐ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ . ܗ̇ܝ
IšoMerv:ComOT ܗܘܘ ܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܩ̇ܪܐ ܠܗܘ
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܛܡܐܝܢ ܢܬܚܫܚܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܕܘܟܬ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ
IšoMerv:ComOT ܗܘܝ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܠܒܗܘܢ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܥܒܐ
IšoMerv:ComOT ܕܚܝܘܬܐ̈ ܥܒܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ
IšoMerv:ComOT ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܦܬܟܪܐ̈ ܫ̇ܐܠ
IšoMerv:ComOT ܕܓܠܐ̈ ܩܨܡܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܠܡܝܢ ܗܘܘ .
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬ ܗܘ̣ܝ̈
IšoMerv:ComOT ܀ ³[XX]ܩܢܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܝܢ ܪܘܡܚܐ̈
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܚܐ̈ . ܘܩܝܣܐ̈⁴ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܢܝܙܟܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܝܝܠܡ ܡܕܒܪܢܗܘܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ : ܒܦܪܨܘܦ ܡܠܟܐ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܫܒܒܐ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܡܨܪܝܐ̈ . [X]ܗ̇ܝ
IšoMerv:ComOT XX0ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܡܦܪܢܣܘ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܘܓܝܕܐ̈ ܘܒܣܪܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܬܩܪܡܘ
IšoMerv:ComOT ܘܩܝܡܬܢ ܕܥܬܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܕܘܟܬ ܦܘܫܩܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܝܐ ܬܘܪܨܐ ܢܣܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܣܪܝܠ ܆ ܐܠܐ