simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ
IšoMerv:ComOT ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐܐܡܪܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ . ܕܐܦ ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܠܡܡܬ ܒܡܕܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ
IšoMerv:ComOT ܇ ܐܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܬܚܫܚ
IšoMerv:ComOT . ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܬܓܪ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܪܓܡܝܢ
IšoMerv:ComOT ܝ ܪܡܙܝܢ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܡܠܐ̈ ܕܟܬ̣ܒ ܆ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܐܢܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢ ܗܠܝܢ ܘܒܙܒܢ ܗ̇ܢܘܢ ܙܟܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܢܪܡܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܛܪܝܢ
IšoMerv:ComOT ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܝܕܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܡܐܟܠܐ
IšoMerv:ComOT ܘܐܡܪܝܢ ²ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܐ̈ .
IšoMerv:ComOT . ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ XX ܐܪܒܥܐ ܓܘܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܚܙܝ ܟܡܐ ܕܡܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܘܪܝ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܗܪܘܢ
IšoMerv:ComOT ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܬ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComOT ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܥܠ