simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܐܣܟܘܠܐ . ܠܡ ²ܝX ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ
IšoMerv:ComOT ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ ܆ ܠܘ ܕܢܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . X1 1]ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ .
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐܐܡܪܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܠܛܠXܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܗܢܘ . ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܚܝܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܕܐܦ ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܐ ܡܙܘܓܐ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܬܐܡܪܬ . ܗܠܝܢ . X⁰ܪܡ̇ܙ ܠܗ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܬܩܪܒ ܠܐܢܬܬܗ . ܐܠܐ ܢܕܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܥܗܕ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ⁵ܥܡܐ ܠܡܘܫܐ ܗܠܝܢ ܠܢ ܓܝܪ ܠܡܦܠܚ ܥܒܕܘܬܐ ܠܡܨܪܝܐ̣ . Ẍ X ܐܘ ܠܡܡܬ ܒܡܕܒܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܬܚܫܚ ܐܠܗܐ . ܒܕܓܘܢ ܘܟܬܒܐ ܩܒ̣ܥ ܐܢܝܢ : ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܢܚܒܪ ܇ ܟܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܥܡܗ ܡܦܠܓ ܇ ܐܢ ܒܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܬܓܪ ¹ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܪܐ ܡܪܝܐ ܩܫܝ ܠܒܗ . ܬܘܒ ܒܕܠܐ ܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܕܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܘܟܠܒܐ ܘܥܘܩܒܪܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܠܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܢ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܪܡ̇ܙ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܡܪܐ ܥܠ ܐܡܪܗ ܗܠܝܢ . ܕܬܠܬ ܆ ²ܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܘܬܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܝ ܪܡܙܝܢ̈ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܬܪܝܢ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܐܢܝܢ . ܗܐ ܐܝܕܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ . ܩܪܒܐ ܠܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܐ ܇ ܕܟܕ ܕܝܢܝܢ ܝܬܒܝܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ . ܡܠܐ̈ ܕܟܬ̣ܒ ܆
IšoMerv:ComOT ܘܒܙܒܢ ܗ̇ܢܘܢ ܙܟܝܢ ܗܘܘ ܆ ܚܕܐ ܆ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܚܪܒܘܢ ܗܠܝܢ ܒܓܠܦܐ ܐܘ ܡܩܪܛ ܩܪܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܗܘܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܗܠܝܢ . ܕܢܪܡܐ ܒܓܗܢܐ ܒ̇ܥܐ . ܐܠܐ ܡܬܪܥܡ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܢܪܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ . ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܫܒܝܩܘܬܗܘܢ ܡܦܫܩ ܠܗ ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܥܝܕܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܕܫܪܟܐ . ܘܐܢ ܒܣܒܐ̈ ܡܟܐ̈ ܠܐ X ܗܠܝܢ ܗܢܘ . ܠܓܠܝܢܐ ܆ ܠܐ ܡܝܬܘ ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܐܣܬܓܦܘ . ܐܠܐ ܒܟܠܗܝܢ
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܐ̈ . ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܠܝ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܘܝܗ̣ܒ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪܝܢ ²ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ
IšoMerv:ComOT XX ܐܪܒܥܐ ܓܘܢܐ̈ . ܚܠܦ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܒܝܕ ܬܟܠܬܐ ܗܠܝܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܪܫܝܬܐ ܫܩ̣ܠ . ܕܢܚܘܐ ܕܟܠ ܕܝܠܗ . ܐܦ ܓܝܪ
IšoMerv:ComOT ܕܫܘܪܝ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܗܪܘܢ X ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܐܫܠܚܗ ܒܐܪܙ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܠܟܘܚܠܐ . ܝX ܘܗ̣ܘ ܕܐܪܢܕܓ . ܚܙܝ ܟܡܐ ܕܡܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܕܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܬ ܗܘܐ ܝX ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܪܒܐ ܠܡܫܡܠܝܘ . ܘܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܥܕܝܗ̇ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ ܠܛܣܐ² ܕܠܥܠ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܚܘܣܝܐ ܇ ܡܛܠ ܚܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܠܥܡܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ . X ܟܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܬܪܝܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܪܫܝܬܐ ܕܩܒܝܥܐ ܡܨܥܬ X ܟܐܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܢܘ . ܝܕܥܬܐ ܘܕܘܒܪܐ̈ . ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ