simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܗܝ ܕܥܠ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ ܆ ܠܡܢܐ ܐܬܬܠܝܦܬ ܥܡ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܡܢܘܬܐ̈ : ܐܦ ܥܠ ܛܟܣܐ̈ ܘܕܪܓܐ̈ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܡܒܕܩ ܇ ܗܠܝܢ ܢܒܝܐ ܡܩܕܡ ܘܡܬܟܪܗ ܆ ܟܕ ܡܒܕܩ ܒܗܕܐ ܥܠ ܚܫܝܗܘܢ̈ . ܘܒܝܕ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܘܢ ܐܒܕܘ ܘܕܥܟܘ ܡܢ ܫܠܝ . X11]ܗ̇ܝ ܕܐܪܝܐ ܐܒ̣ܕ ܡܢ . ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܢ̈ ܒܠܚܘܕ . ܘܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܘܡܕܢܐ̈ ܘܡܪܝܪܐ̈ ܕܛܒ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܗ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܟܠܝܢܐ ܗܠܝܢ . ܣܦܪ ܬܫܒܚܬܐ̈ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܣܦܪܐ ܩ̇ܪܐ ܇ ܡܛܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ Xܝ
IšoMerv:ComOT ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܠܝܢ ܪܘܫܥܐ ܣܓܝܐܐ ܇ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܕܝܢܐ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ . [18]ܠܐ ܬܪܫܥ ܣܓܝ . ܐܙܕܗܪ ܠܡ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܘܢ ܐܒܝܕܝܢ . ܠܘܦܐ ܆ ܗܢܐ ܝܘܪܩܐ ܒܨܝܨܐ ܕܢ̇ܦܩ ܒܐܣܬܐ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܕܫܪܬ ܫܝܪddܢ . [33]ܘܡܠܠ ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܩܛܝ̈ ܚܘܝܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܝܪܩܐ ܕܒܪܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܓܦܬܐ ܒܚܩܠܐ ܆ ܘܠܩ̣ܛ ܡܢܗ̇ ܝܪܩܐ ܕܒܪܐ ܆ ܡܠܐ ܡܐܢܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܐܦ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܢܛܪܘܢ . ܘܥܒܕܘ ܗܟܢ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܘܢܬܕܡܐ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܕܥܡܪܘ ܒܡܫܟܢܐ̈ . ܘܗ̇ܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܡܫܬܡܠܐ . ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܛܪ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܡܦܣܝܢ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ . ܟܐܡܬ ܕܗܢܐ ܐܪܙܐ ܕܣܛܢܐ ܒܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܡܙܡܘܪܐ̈ ܆ ܘܟܬܒܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܥܠܝܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܫܡܥܘ ܗܕܐ ܪܟܒ . ܫܩ̣ܠ ܐܢܘX ܓܝܪ ܒܬܐܘܪܝܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܕܒܥܘܒܐ̈ ܕܝܡܐ ܪܒܝܥܢ̈ ܥܠ ܒܢܝܗܝܢ̈ ²ܘܟܕ ܢܬܢܣܒ ܗܠܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܡܥܕܝܢ ܠܡܡܠܠܘ ܘܠܡܠܥܙܘ . ܐܘܠܝܐܝܕܘܢܐܣ¹
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ Xܝܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܆ ܕܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܐܬܢܦܩܘ ܒܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܒܝܐ ܘܐܝܠܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܟܘܠܘ . ܘܕܛܡܐ ܘܕܕܟܐ ܗܠܝܢ . ܕܡܛܠ ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܪܒܢܐ . ܡܢ
IšoMerv:ComOT Xܝܓܝܪ ܐܦܢ ܒܦܪܨܘܦ ܐܘܪܫܠܡ ܐ̇ܡܪ ܠܗܝܢ ܇ ܐܠܐ ܒܘܕܩܐ ܗܠܝܢ ܆ ܬܘܒ ܘܐܦ ܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ . ܘܠܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܬܓܘܣ ܒܟܘܫܝܐ̈ . ܘܠܘ ܥܣܪܐ ܗܠܝܢ . ܙܠܐ ܠܡ . ܗܢܘ . ܩܢܝܐ̈ . [X]ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܫܩܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܦܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܨܚܝܚܢ̈ . ܐܝܟ ܕܟܕ ܢ̇ܦܠ ܫܡܫܐ ܥܠܝܗܝܢ . ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܢܫܒܬ X ܪܘܚܐ ܓܪܒܝܐ ܘܫܪܬܗ ܠܥܘܒܛܐ ܕܥܢܢܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܝܬ ܚܡܠܐ̈ ܕܢܚܬܐ̈ ܪܫܝܐ̈ ܇ ܒܕܡܘܬ ܩܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܕܒܝܬ ܚܡܠܐ̈ ܆ ܘܚܦܝ ܒܐܦܝܗܘܢ̈ . ܥܠ ܕܐܦ ܥܝܒܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܩܕܡܝܗ̇ . ܡܢ ܬܡܪ ܘܡܢ ܪܚܒ ܙܢܝܬܐ . ܘܠܐ ܓܝܪ]ܗܠܝܢ¹[ ܗܠܝܢ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܒܝܬܐ ܕܟܠܗ ܝܣܪܝܠ . ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܐ ܕܬܫܬܪܪ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܝܪܬܘܬܐ ܕܬܥܝܫܘܬ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܘܗܘX ܝܪܬܝܢ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܐܫܬܒܩܘ
IšoMerv:ComOT ܕܡܪܟܒܬܐ ܛܥܝܢܬ ܐܪܙܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦܫܩܝܢ . ܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܐ ܐܩܪܚ ܇ ܕܡܛܠܬܗ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܣܪܚ . ܐܚܪܢܐ̈