simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܠܘܬ ܒܒܠܝܐ̈ . ܡܣܬ ܕܢܦܢܐ ܥܡܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܘܢܬܒܣܡ ܗܠܝܢ ܘܬܚܪܒ . [XX]ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܩܡܘ ܒܡܕܝܪܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܐܬ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܫܘܒܚܟܝ ܘܕܝܕܝܥܘܬܟܝ ܡܢ ܕܫܪܟܐ ܗܠܝܢ . ܟܬܝܐ̈ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ . [X]ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܠܟܝ ܐܬܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܥܠܬ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܡܐ ³ܘܡܥܠܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܢܒܣܡܘܢ ܒܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܦܘܢܝܐ ܘܕܒܢܝܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܝܘܡܬܟ̈ ܡܫܪܝܢ̈ . ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܝܬܐ . ܠܡܗܦܟ ܘܠܡܒܢܝܘ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܡ̇ܢ ܕܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܇ ܡܛܠ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܠܠܚܡܐ . [XX]ܚܠܦ ܚܓܬܐ ܬܐܥܐ ܒܪܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܡܐ ܕܒܪܟܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܦܢ̈ ܠܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ . ܐܟܙܢ ܟܠܒܐ ܘܢܡܪܐ ܘܕܐܒܐ ܘܕܒܐ ܘܐܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܠܡܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܪܫ ܝ ܗܠܝܢ ܚ̇ܪܒ ܘܡܚܒܠ . [XX]ܗܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܒܨܗܝܘܢ ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܦܫܩܢܐ . ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܦܠܝܓܐ̈ ܢܩܦ ܠܚܕܕܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܝX ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܐ̈ ܆ ܪܫܢܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܕܓܘܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܟܕ ܚܕܪܗ̇ ܆ ܚ̣ܪܒ ܡܢܗ ܡܠܐܟܐ ܡܐܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܡ̇ܢ ܟܕ ³ܒܙܒܢܗܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈ ܡܨܠܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܝXXXXܝ XX¹ܘܡܩܕܫܐ ܗܝ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܠܟ ܗܫܐ ܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܓܢܒܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡܘܒܕܘܬܗܘX . [X]ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܓܢܒܐ̈ ܐܬܘ ܥܠܝܟ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܝ ܗܫܐ ܐܚܝܕܝܢ . X9X]ܐܠܐ ܒܪܟ ܡܕܡ ܠܐܠܗܐ ܝ XXXܝXX ܗܠܝܢ ܕܐܡܬܝ ܢܥܪܒ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܥܡܠܝ̈ ܘܟܐܒܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܒܪܘܠܐ̈ ¹ܡܬܬܩܢܢ̈ ܟܕ ܚܕܝܪܢ̈ ܡܢ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܨܘܨܝܬܐ̈ ܕܣܥܪܗܝܢ . [XX]ܒܠܘܪܝܗܝܢ̈ ܘܨܕܥܝܗܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܫܘܚܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܪܥܦܝܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܪܘܪܒܐܝܬ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܇ ܚܘܬܪܐ̈ ܘܝܥܢܘܬܐ ܘܪܓܬܐܫܟܝܪܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܦܗܝܢ ܗܘܘ ܒܛܘܪܐ̈ ܘܒܡܕܒܪܐ̈ . ܟܕ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܦܐܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܥܠܘܒܐ̈ Xܢ [6]ܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܫܩܝܦܐ̈ ܘܬܚܝܬ ܚܓܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܨܘܡܐ̈ ܒܐܒܠܐ ܨܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܫܒܝܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܦ̇ܩܕ ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ ܇ ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܨܝܡܝܢ ܟܠ ܐܣܪܐ ܚܕ ܝܘܡ .
IšoMerv:ComOT ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ ܆ ܠܘ ܕܢܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . X1 1]ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܠܗ ⁴ܒܠܚܘܕ ܡܬܢܬܦܝܢ ܘܫܓܝܫܝܢ . ܘܡܟܐ ܡܩܪܒ ܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܆ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܝܬܒܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܦ ܕܝܪܐ̈ ܟܪ ܕܫܪܝܢ̈ ܥܢܐ̈ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܩܕܡ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܕܝ̇ܢܬܐ ܡܥܕ ܕܢܩܪܐ ܟܬܒܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܠܟܡܘܫ ܐܘܟܝܬ ܠܒܥܠ ܦܥܘܪ . ܘܒܟܠ ܗܝܟܠܐ ܚܕ ܦܬܟܪܐ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ . ܘܗ̇ܢܘX ܡ̇ܢ ܦܠܚܝܢ ܠܒܥܠܐ .