simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ¹ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܕܐܢܐ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܩܒ̇ܠܬ ܇ ܕܡܠܝܐ ܗܠܝܢ . [XX]ܪܘܚܐ ܕܡܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܫܒܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܗ̇ ܆ ܕܠܐ ܢܩܨܘܢ ܐܢܝܢ ܥܠ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܗ̇ . ܐܠܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܢܥܩܒ ܆ ⁵ܡܕܡ XXXX ¹ . ܙܥܘܪ ܡܫܟܚ ܕܒܨܝܪܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܦܢܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܝܝܕܗܝܟܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܢܫ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܇ ܕܚ̣ܙܐ ⁵ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܢܒܝܘ ܠܐ ܛܥܬ ܐܘ ܐܬܟܕܒܬ . ܩܛܪܝܐ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܒܟܬܒܐ ܕܡܘܫܐ ܘܕܢܒܝܐ̈ . ܕܩܕܡܘ ܐܬܢܒܝܘ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܓܢܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܒܚܛܝܬܐ ܐܝܬܝ ⁸ܡܡܘܠܐ ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ . XX ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܒܕܘ ܒܛܘܦܢܐ ܐ̇ܡܪ . ܚܙܝ ܠܡ ܕܒܙܒܢ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܥܒܪܬ ܠܡ ܚܟܡܬܗ . [3X]ܡܢ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܬܠܝܢ̈ ܆ ܠܝܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܡܫܡܗܐ̈ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘX ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܐܦ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܝܕܢ ܥܕܢX--⁴ܒXܚܝܢܐܐܚܪܢܐ ܆ ܐܥܠܝ ܗܠܝܢ . ܘܠܡܬܒܝܢܘ ܥܕ ܥܕܢ ⁴ܩܨܐ . ܗܢܘ . ܟܠܢܫ ܡܬܚܫܒ ܘܡܣܬܟܠ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܡܗܘܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܘܒܒܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܘܗܪܐ ܕܡܝܟܐX . ³ ܐܦ ܡܝܟܐ ܓܝܪ ܒܕܡܘܬ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܓܕܫܐ ⁸ܠܨܘܪ . [8]ܟܢܥܢܝܗ̇̈ . ܗܢܘ . ܬܓܪܝܗ̇̈ . ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܡ ܗ̣ܝ ܒܝܬ ܝܘܢܝܐ̈ . ⁵ܗܢܘ . ܡܢ ܬܡܢ ܢܦ̣ܩ ܠܢ ܛܒܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܒܘܬ ܪܘܚܗ ܆ ܕܟܕ ܢܕܥ ܫܝܛܘܬ ܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܆ ܟܠܗ ܙܪܥܐ ܛܡܐܐ ܗܘ . [XII]ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ
IšoMerv:ComOT . [29]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܦܣ ܠܒܪܬܟ ܕܬܙܢܐ . ܗܢܘ . ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܠܟܗܢܐ̣ ܕܢܫܒܚ ܠܐܝXܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܥܡܐ ܆ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܝܬܒܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܝܬܒܐ ܘܫܠܝܐ ܆ ܚ̣ܫ ܘܟ̣ܐܒ ܠܗ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ . ܟܕ ܨ̇ܐܪ ܕܡܘܬܗܝܢ ܒܚܘܝܐ ܘܢܫܪܐ ܘܐܠܦܐ ܆ ܗܠܝܢ ܫܘܚܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܪܥܦܝܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܠܦ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܡܬܚܦܛܝܢ . ܘܡܬܒܥܝܐ ܕܠܡܘܢ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܗܦܟ ¹ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܡܫܢܝܢ ܘܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܙܠܢ̈ . ܐܠܐ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܒܫܡܐ ܕܕܪܝܘܫ ³ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܥܠ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܒܚܕ ܫܡܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܠܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ . ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ ܬܠܬܐ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܒܣܪܘ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܘܕܫܪܟܐ ܇ ¹ܐܘ ܕܢܥܨܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪܝܢ ܡܢ ܕܝܠܗܘX ܘܢܗܦܟܘX ܬܘܒ ܠܡܪܫܥܘ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈ ܐܬܚܝܒ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܐܩܕ ܒܐܬܘܢܐ ܆ ܟܕ ܛܒ ܒܪ ܗܠܝܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܣܥ̣ܪ ܒܡܨܪܝܢ . XX XX8 X ܘܡܬܒܥܝܐ ܕܠܡܘܢ ܠܐ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܕܐܓܪܬܝ ²⁰ܘܐܩܝܡܘ ܥܡܟܝ ܩܝܡܐ ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܟܝ . ܐܫܩܠܘ ܗܠܝܢ ܡܘܬܪ ܠܟܝ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܙܚܠܐ ܫܠ̣ܚ ܘܦ̣ܪܚ . ܗܢܘ . ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܢܨܚܢܗܘܢ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܕܢܦ̣ܩ ܥܕܡܐ ܠܥܒܪܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܆ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܦܠܐ Xܢ ܠܡܫܡܥ ܐܢܝܢ ܐܬܪܡܝܘ . ² ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܝܢ ܠܪܗܛܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ