simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܙܠ ܐܟܪܙ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܓܪܒܝܐ . ܗܢܘ
IšoMerv:ComOT ܡܚܒܟܐܝܬ ܣܝܡܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܒܗܦܝܟܘܬ ܛܟܣܐ
IšoMerv:ComOT ܒܫܘܪܝܐ ܇ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ
IšoMerv:ComOT ܫܒܩ̇ܬ ܕܢܐܒܕܘܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܕܡܢ ܝܫܘܥ
IšoMerv:ComOT ܙܒܢܐ ܐܬܟܬܒܘ ܫܘܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ ܣܦܪܝܢ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܘܐܚ̣ܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܘܠܛܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܗ̇ܘ
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܫܩܠܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܘܠܗܘܢ
IšoMerv:ComOT ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܩܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܇ ܡܟܐ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܡܛܝܢܢܝ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܥܩܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܬ ܠܟܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܬܡܝܗܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܢܝܐ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܘܕܝܢܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܬܣܒ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܢܘܬܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܒܟܝܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܒܛܐ̈ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆
IšoMerv:ComOT XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ ܗܠܝܢ . X ܐܟܙܢܐ