simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܘܝܪ . . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܠܚܘܪ . . ܗܠܝܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܠܒܘܝܐܗ ܕܢܒܝܐܐܝܬܝܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT ܕܦܬܟܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܠܝܢ Xܝܓܝܪ ܐܦܢ ܒܦܪܨܘܦ
IšoMerv:ComOT ܟܟܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܝ̈
IšoMerv:ComOT ܕܨܝܕ ܐܢܛܝܘܟܝܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ
IšoMerv:ComOT ܪܡܝܢ̈ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܩܪܝܡܬܐ̈ ܡܫܡܗܝܢ
IšoMerv:ComOT ܠܡܡܬ ܒܡܕܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܬܪܝܬ ܒܡܛܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܡܐ X ܙܒܢܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܬܐܢܬܐ̈ ܕܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܐ ܕܢܬܪܝܢX ܛܪܦܝܗܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܘܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ . ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܠ ܕܘܝܕ
IšoMerv:ComOT ܘܡܪܝܪܐ̈ ܕܛܒ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܒܕܘ ܘܕܥܟܘ
IšoMerv:ComOT ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܡܝܐ̈ ܕܡܛܪܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܐ ܕܫܠ̣ܝ ܡܛܪܐ
IšoMerv:ComOT ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܘܩܝܡܬܢ ܕܥܬܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܕܘܟܬ ܦܘܫܩܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡܢܗܪܘ ܗܟܢܐ . ܗܠܝܢ ܠܡ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܩܛܝ̈ ܚܘܝܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܕܒܪܡܙܝ ܗܘ̣ܘ ܡܨܝܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܕܚܝܝܢ̈ .