simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܓܪܒܝܐ . ܗܢܘ . ܒܐܬܘܕ̇ ܠܘ ¹ܒܡܐܙܠܬܗ ܓܫܝܡܬܐ ܡܫܕܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܙܠ ܐܟܪܙ ܦܬܓܡܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܘܒܗܦܝܟܘܬ ܛܟܣܐ . ܘܙ̇ܕܩ ܕܢܬܦܫܩܘܢ ܗܟܢܐ . ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ ܐܬܪܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܚܒܟܐܝܬ ܣܝܡܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܬܪܟܢ ܆ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܐ . ܗܟܢܐ ܘܬܢܢ . ܕܩ̣ܪܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܒܫܘܪܝܐ ܇ ܨܝܕ
IšoMerv:ComOT ܟܐܢܐ̈ ܕܡܢ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܘܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒ̇ܕܬ ܬܠܬܐ ܪܥܘܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܫܒܩ̇ܬ ܕܢܐܒܕܘܢ ܪܥܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܬܡܢܝܐ ܣܦܪܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܩܕܝܡ ܩܠܝܠ ܡܟܬܒܢܐ ܕܣܦܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܣܘܪܝܝܐ̈ ⁸ܠܬܪܝܢ̈ . ܘܐܦܢ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܐܬܟܬܒܘ ܫܘܝܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܆ ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܘܐܚ̣ܕ ܒܩܪܒܐ ܗܠܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܒܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܐܚ̣ܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܘܠܛܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ . ܘܠܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܬܓܘܣ ܒܟܘܫܝܐ̈ . ܘܠܘ ܥܣܪܐ ܗܠܝܢ . ܙܠܐ ܠܡ . ܗܢܘ . ܩܢܝܐ̈ . [X]ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܫܩܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܫܪܪܐ ܇ ܡܟܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܟܬܒܐ . [X]ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢܘ ܡܣܝܒܪ ܗܠܝܢ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܩܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܥܩܬܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ . ܐܢ ²ܟܕ ܗܫܐ ܕܫܪܝܢ ܒܕܒܚܐ ܇ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܩܪܒܢܢ ܝX ܠܥܒ̇ܕܐ ܇ ܘܡܛܝܢܢܝ ܬܘܒ
IšoMerv:ComOT ܕܥܒܕܬ ܠܟܘܢ . ܕܐܝܟܢ ܬܒܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܝ ܥܫܝܢܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ܗܠܝܢ . 1 ]ܝ X 1ܗ̇ܝ ܕܬܒܪܬ ܢܝܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܥܗܕܘ ܠܡ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܦܘܢܝܐ ܆ ܐܝܟ ܕܒܦܚܡܗܝܢ̈ ܢܬܚܦܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܪܫܝܡܢ̈ ܒܗ̇ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܐܡܬ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܬܡܝܗܢ̈
IšoMerv:ComOT ܬܠܬ ܡܢܘܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܚܓܪ ܐܢܬ . [XXX . ]ܗ̇ܝ ܕܫܡܝܐ ܘܠܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܐ . X ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܢܒܝܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈ ܘܕܝܢܐ̈ ܘܟܗܢܐ̈ ܬܣܒ
IšoMerv:ComOT ܫܒܛܐ̈ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܘܕܫܒܝܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܩܪܝܒܐ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܩܠܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT . X ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܚܕ ܩܢܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܠܝܢ : ܘܬܘܒ ܬܠܬ ܥܣܪܐ̈ ܆ ܘܒܬܪܟܢ XXXX XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ