simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ . ܫܪܪܗܝܢ ܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ . ܗܢܘ . ܡܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܘܬ ܕܘܝܪ . .
IšoMerv:ComOT ܦܪܨܘܦܐ̈ ܠܒܘܝܐܗ ܕܢܒܝܐܐܝܬܝܐܠܗܐ ܇ ܥܠ ܕܨܠܝ ܗܠܝܢ ܠܡܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܣܛܢܐ ܇ ܐܠܐ ܠܩܢܘܡܗ ܠܚܘܪ . .
IšoMerv:ComOT Xܝܓܝܪ ܐܦܢ ܒܦܪܨܘܦ ܐܘܪܫܠܡ ܐ̇ܡܪ ܠܗܝܢ ܇ ܐܠܐ ܒܘܕܩܐ ܗܠܝܢ ܆ ܬܘܒ ܘܐܦ ܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ . [XXX . ]ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܡܢܬܐܘܣ ³ܐܚܘܗܝ ܕܣܝܡܘܢ ܇ ܬܠܬܡܐܐ ܟܟܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܘܫܡ̣ܥ ܇ ܘܠܘ ܓܫܝܡܐܝܬ ܀ ܫܠܡ ܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ¹0ܐܝܟ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܐܢܛܝܘܟܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܩܪܝܡܬܐ̈ ܡܫܡܗܝܢ ܠܗܝܢ . [X]ܘܙܒܢܬܗ̇ ܠܝ . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ . ³ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܦܫܬܐ̈ ܘܩܘܪܛܡܐ̈ ܘܟܣܢܐ̈ ܪܡܝܢ̈ ܒܗܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܥܗܕ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ⁵ܥܡܐ ܠܡܘܫܐ ܗܠܝܢ ܠܢ ܓܝܪ ܠܡܦܠܚ ܥܒܕܘܬܐ ܠܡܨܪܝܐ̣ . Ẍ X ܐܘ ܠܡܡܬ ܒܡܕܒܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܡܐ X ܙܒܢܝܢ̈ ܡܠܘܐܐ̈ ܗܘܝܢ ܠܥܢܢܐ̈ ܕܡܢ ܕܪܫ ܇ ܟܕ ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ ܬܢܢܐ̈ ܕܓܕܝܢ ܠܗܓܢܐܝܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܬܬܪܝܬ ܒܡܛܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܐ ܕܢܬܪܝܢX ܛܪܦܝܗܝܢ̈ ܡܢ ܪܘܚܐ̈ ܇ ܠܡܕܡ ܚܫܚܢ̈ . ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܠܫܩܡܐ̈ ܡܢ ܐܝܠܢܝܗܘܢ̈ . ܫܩܡܐ̈ ܬܐܢܬܐ̈ ܕܒܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܠ ܕܘܝܕ ܪܡܙܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܝܢ ܐܫܬܡܠܝ ܗܠܝܢ ܆ ܕܒܥܠܬܢ ܚܘܣܢܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܐܣܬܠܝ ܫܐܘܠ ܘܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܘܢ ܐܒܕܘ ܘܕܥܟܘ ܡܢ ܫܠܝ . X11]ܗ̇ܝ ܕܐܪܝܐ ܐܒ̣ܕ ܡܢ . ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܢ̈ ܒܠܚܘܕ . ܘܐܦ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܘܡܕܢܐ̈ ܘܡܪܝܪܐ̈ ܕܛܒ .
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ . ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܠܥܡܡܐ̈ . ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܫܒܝܩܘܬܗܘܢ ܡܦܫܩ ܠܗ ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܐ ܕܫܠ̣ܝ ܡܛܪܐ ܆ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܓܙܘ . ܩX ¹ XX11 18]ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ . ܡܫܩܠܝܢ ܡܢܟ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܕܡܘܬ ܡܝܐ̈ ܕܡܛܪܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ ܘܡܢܗܘܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܣܝܐ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܣܠܘܩܘܣ Xܐܚܪܢܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܒܕܘܟܬ ܦܘܫܩܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܣܝܡܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܘܕܥ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܗܠܝܢ ܆ ܛܘܦܣܐ ܕܒܪܝܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܇ ܘܩܝܡܬܢ ܕܥܬܝܕܐ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ X ܠܐܬܘܪܝܐ̈ . ܥܠ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܗܢܘ . ܕܐܬܘܪܝܐ̈ . ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܥܨܝܢܢ ܠܡܢܗܪܘ ܗܟܢܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܩܛܝ̈ ܚܘܝܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܝܪܩܐ ܕܒܪܐ ܩ̇ܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܓܦܬܐ ܒܚܩܠܐ ܆ ܘܠܩ̣ܛ ܡܢܗ̇ ܝܪܩܐ ܕܒܪܐ ܆ ܡܠܐ ܡܐܢܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܡܙܝ ܗܘ̣ܘ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܪܘܢ ܐܢ ܐܨܒܐ . X ܦܘܪܩܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ [X]ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܬܢܢܐ ܢܥܒܪܘܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܗܫܐ ܕܚܝܝܢ̈ . ܘܒܕܪܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܐܡ ܡܬܓܠܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܝܒܠ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܒܓܘ ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ . ܗܢܘ .