simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܡܝܬܝܢ . ܘܐܠܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܛܢܦܘܬܗܘܢ̈ . [X]ܘܐܢ ܢܫܬܚܪܘܢ ܥܣܪܐ ܓܒܪܝܢ̈ . ܠܘ ܓܝܪ
IšoMerv:ComOT ܦ̇ܪܥ . ܠܡܝܬܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܦ ⁴ܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܒܡܘܟܟܐ ܪܒܐ ܆ ܡܨܡܚ ܗܠܝܢ ܠܚܙܝܐ̈ . X19]ܘܡܢ ܥܦܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܨܡܚ . ܗܢܘ . ܠܪܫܝܥܐ̈
IšoMerv:ComOT . [12]ܘܒܝܕ ܩܠܐ ܪܟܝܦܐ ܕܒܬܪܟܢ ܪܡ̇ܙ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܝX ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܢܐܬܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥ ܐܠܨܐ ܢܕܘܩ . ܙܒܢܐ . ܥܠܬܐ . ܢܝܫܐ . ܦܪܨܘܦܐ ܗܠܝܢ ܕܣܕܪܢܢ ܒܫܘܪܝ ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ . ܘܥܡ ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܒܘܝܐܐ . ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܦܘܢܝܐ . ܥܘܒܕܝܐ ܕܝܢ ܘܝܘܢܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܟܣܢܘܬܐ ܕܒܫܒܝܐ ܇ ¹ ܘܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܦܠܓܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܠ ܟܪܟܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܚܢܢ ܓܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܐ . ܩܡܝܢܐ ܆ ܟܢܘܢܐ . ܬܠܬ ܘܐܪܒܥ ܦܨܝܢ̈ ܆ ܡܢܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܫ̣ܐܠ ܡܘܗܒܬܐ ܥܦܝܦܬܐ . ܕܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܡܩܒܠ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘܐܠܗܝܗܘX . ܘܟܕ̈ ܚ̣ܙܐܐܠܝܫܥ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܫܘܚܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܪܥܦܝܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܪܘܪܒܐܝܬ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܇ ܚܘܬܪܐ̈ ܘܝܥܢܘܬܐ ܘܪܓܬܐܫܟܝܪܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܐܢܐ̈ ܆ ܒܐܡܘܡܐ̈ ܕܩܐܪܘܬܐ ܢܣܟܝܢ ¹ܗܘܘ ܠܗܘ . ܢ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܢܣܟܝܢ ܠܗ . ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ
IšoMerv:ComOT ܕܒܛܘܪܢܘܣ ܝXXXXܝXX ܡܬܓܠܠܝܢ· ܐܢ ܕܩܝܣܐ ܘܐX ܕܐܢܟܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܬܝܪܐ ܘܠܐ ܚܣܝܪܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܝܢ . ܐܟܡܢ ܕܒܡܐܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܗܘܝ̈ ܨܐܕܘܗܝ̈ ܆ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܬܪܝܢ̈ ܐܫܬܘܕܝ ܐܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܬܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܬܓܡܪ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ ܢܒܝܐ ܆ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܬܟܠܝ ܕܢܥܘܠ ܘܕܢܥܠ . ܐܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܢܬܬܢܝܚ ܣܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝܡܢܬܘܢ ܒܝ ܠܡܩܕܫܘܬܢܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܫܒܛܐ̈ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܘܕܫܒܝܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܩܪܝܒܐ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܩܠܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ ܬܝܟܐ̈ ܐܦ ܓܢܣܪܐ̈ ³ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܩܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܐܣܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܢܦܩܢ̈ ܗܘܝ̈ X ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܒܘܬ ܪܘܚܗ ܆ ܕܟܕ ܢܕܥ ܫܝܛܘܬ ܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܆ ܟܠܗ ܙܪܥܐ ܛܡܐܐ ܗܘ . [XII]ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܐܦ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܢܛܪܘܢ . ܘܥܒܕܘ ܗܟܢ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܘܢܬܕܡܐ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܕܥܡܪܘ ܒܡܫܟܢܐ̈ . ܘܗ̇ܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܒܡܪܚܘܬܐ ܣܥܪܘ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ . X ܝܘܚܢܢ ܗܠܝܢ ܕܚܘܣܝܐ ܦܩܝܕ ܗܘܐ ܐܗܪܘܢ ܠܡܥܠܘ ܦܝܪܡܐ . ܕܬܠܬ ܆ ܕܗ̇ܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܡܢ ܆ ܠܐ ܡܡܠܠܐ ܘܠܐ ܫܘܐܠܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܬܢܢ . ܠܘ ܗܠܝܢ ܘܢܦ̣ܩ ܪܘܚܐ ܡܢ ²ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܦܣܘܩܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܗܘܝ̈
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܚܣ̣ܕ̇ ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܚܣܪ ܠܚܡܗ . ܠܚܡܗ ܗܠܝܢ ܣܒܪܐ . XXX XX ܣܘܓܐܐ ܓܝܪ ܕܥܡܗ ܡܝܬܘ ܘܕܫܪܟܐ ܥܪܩܘ . ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܡܬܛܢܦܝܢ . X ܫܪܨܐ . ܓܘܢܐܝܬ ܟܠ ܪܚܫܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܫܪܨܐ ܗܠܝܢ ܫܐܕܐ . ܐܦ̈ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܚܪܫܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܒܕܐܝܟ