simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ
IšoMerv:ComOT ܇ ܐܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܬܚܫܚ
IšoMerv:ComOT . ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܬܓܪ
IšoMerv:ComOT ܝ ܪܡܙܝܢ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܇
IšoMerv:ComOT . ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢ ܗܠܝܢ ܘܒܙܒܢ ܗ̇ܢܘܢ ܙܟܝܢ
IšoMerv:ComOT ⁴ܣܦܪ ܕܝܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܝܕܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܡܐܟܠܐ
IšoMerv:ComOT ܡܟܢܐ ܠܗ ܒܟܘܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܩ̇ܪܐ
IšoMerv:ComOT ܒܪܫܝܗܘܢ̈ ܡܨܢܦܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬ ܆
IšoMerv:ComOT ܘܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ X⁰ܦܬܓܡܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܬܠܬ ܆ ܕܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܒܡܪܚܘܬܐ ܣܥܪܘ
IšoMerv:ComOT ܠܐ . ܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܓܠܝܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܘܐܪܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܐ ܕܒܪܟܢ̈
IšoMerv:ComOT ܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܠܗܠܝܢ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ
IšoMerv:ComOT ܫܦܝܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܇ ܐܕܢܚ̇
IšoMerv:ComOT ܕܡܗ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܟܪܝܗܝܢ̈ ܒܣܘܪܓܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܥܕܟܝܠ ܥܡܡܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܫ X8ܝXX ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܘܪܠܐ̈ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܬ ܠܟܘܢ .