simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܢ ܐܢܫ ܢܟܬܒ ܐܢܝܢ ܥܠܬ ܥܘܕܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܝܢ̈ ܇ ܐܦ ܗܠܝܢ ܨܝܕܐܚܝܕܝ̈ ܒܥܒܘܪܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܐ ܡܦܣ ܐܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܒܕܩ ܠܗ . ܟܕ ܠܐܠܗܐ X ܚܫ̣ܒ ܝ X-· ܠܗܕܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܐ ܗܠܝܢ ܕܫܚܠܦ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܒܐ . ܗܢܘ . ܪܒܬܐ ܡܟܝܠ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܇ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܪܓܠܝܗܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ . X ܠܘ ܪܓܠܐ̈ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܐܝܕܝܐ̈ . ܗܠܝܢ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ . ܚܝܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܟܬܒܝܢ ܣܩܪܐ̈ ܘܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ . [18]ܗ̇ܝ ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܘܝܕ ܐܠܦ Xܢ ܙܘܓܝܢ̈ . X17]ܫܪܝܐ ܆ ܪܫܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܆ ܕܠܐ Xܢܢܒܥܐ . ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܒܬܪܟܢ . ܘܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܓܠܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܐܬܬܚܡ ܕܝܢ ܗܫܐ ܒܝܕ ܡܠܐ̈
IšoMerv:ComOT ܦܩܕܢ̈ ܘܣܥܙܢ̈ . Xܓܢܒܐܝܬ : XXX -- ܘܢܫܩܝܗ̇X X -- . XXX ܗܠܝܢ ܕܬܒ̣ܪܬ ܐܝܟ ܝܘܡܐ . ܗܢܘ . ܚܘܛܪܐ ܘܫܒܛܐ Xܫܠܛܐܝܬ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܆ ܥܕܟܝܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܐܪܥܗܘܢ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܣܪܩܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܚܡܐ ܗܕܐ ܆ ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܨܦܐ ¹ܒܫܘܥܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܫܘܚܐ . ܗܠܝܢ ܪܝܚܗܘܢ ܇ ܢܬܠܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܪܝܗܘܢ . ܬܘܒ ܢܣܬܒܟܢ̈ ܒܟ
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܡܝܬܝܢ . ܘܐܠܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܛܢܦܘܬܗܘܢ̈ . [X]ܘܐܢ ܢܫܬܚܪܘܢ ܥܣܪܐ ܓܒܪܝܢ̈ . ܠܘ ܓܝܪ
IšoMerv:ComOT ܕܒܐܪܥܐ ܘܒܝܡܡܐ̈ . 1]ܝ [1Xܚܟܡܬܐ ܒܢܬ ܒܝܬܐ . ܒܝܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܛܒ ܠܡ ܓ̇ܕܐ ܠܥܠ ܒܟܝܢܗ ܆ ܟܕܢܗ ܒܪܘܝܐ ܕܢܬܪܟܢ ܆ ܐܦ ܠܘܬ
IšoMerv:ComOT ܥܡܡܝܬܐ̈ ܇ ܕܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܥܠ ܘܐܬܚܠܛ ܒܓܢܣܐ ܝܣܪܠܝܐ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܟܝܡܐ ܐܠܗܐ ⁷ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܢܬܪܨ ܇ ܒܝܕ ܢܫܐ̈
IšoMerv:ComOT . ܘܙܪ . ܩ ܕܢܕܥ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܨܝܕ ܝܣܪܠܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܇ ܘܓܒܐ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܇ ܘܕܒܪܗ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܒܕܡܘܬ ܛܘܦܐ̈ Xܝ ܕܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܚܬܢ̈ . [3]ܒܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܡܬܝܠܕܐ ܆ ܠܡܝܬܝܘ ܡܪܕܝܬܐ ܚܢܝܓܬܐ ܕܕܡܥܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܬܓܪ ¹ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܝܬܐ ܗܠܝܢ ܐܪܐ ܡܪܝܐ ܩܫܝ ܠܒܗ . ܬܘܒ ܒܕܠܐ ܫ̇ܒܩ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܕܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܘܐܬܛܝܒܘ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܫܘܠܡܐ ܫܦܝܪܐ ܗܠܝܢ ܇ ܫܘܓܢܝܐ ܚ̇ܐܫ ܒܕܘܟ . ܐܠܐ ܟܡܐ ³ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܦܪܫܘ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܐܦܢ ܐܝܟ ܕܒܛܢܢܐ ܝXXXXܝ X X¹ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܚܘܝ ܐܣܟܡܐ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܩܪܩܦܬܐ̈ ܆ ܕܠܡܐ ܢܝܬܐ ܪܫܐ̈ ܕܒܝܬܝܐ̈ ܘܠܐ ܢܬܝܕܥ .
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܙܘܘܓܐ . ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܢܢ ܗܠܝܢ ܕܣܛܪ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢܗ . ܘܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܝܠܟ ܗܫܐ ܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܓܢܒܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡܘܒܕܘܬܗܘX . [X]ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܓܢܒܐ̈ ܐܬܘ ܥܠܝܟ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܚܣ̣ܕ̇ ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܚܣܪ ܠܚܡܗ . ܠܚܡܗ ܗܠܝܢ ܣܒܪܐ . XXX XX ܣܘܓܐܐ ܓܝܪ ܕܥܡܗ ܡܝܬܘ ܘܕܫܪܟܐ ܥܪܩܘ . ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕ ܢ ܕܫܪܟܐ ܢܬܛܪܕܘܢ . ܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܆ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܐܦܩ ܡܢ ܐܝܩܪ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܦܩ̣ܕ ܇ ܕܒܪ ܚܐܪܬܐ ܠܚܘܕ ܢܗܘܐ ܝܪܘܬܐ ܇