simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܪܘܝܢ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܚܡܪܐ ܢܬܕܪܓܘܢ ܠܡܫܬܐ . ܗܠܝܢ . ܕܡܢ ܚܠܐ ܘܥܢܒܐ̈ ܘܐܦܫܬܐ̈ ܘܟܡܫܘܢܐ̈ ܐܬܟܠܝܘ ܆ ܠܘ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܣܠܩܝܢܢ ܇ ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܠܢ ܥܝܢܐ̈ . ܗܢܘ . ܗܕܝܐܐ . ܗܠܝܢ . ܟܐܡܬ ܕܡܕܝܢܝܐ ܐܢܬ ܇ ܘܚܢܢ ܥܠ ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܟܝ ܕܠܐ ܬܐܡܪܝܢ ܆ ܕܗܐ ܐܬܐ ܗܝ ܕܚܡܬܐܝX ܗܠܝܢ ܐܗܪܘܢ ܠܘܬܗ̇ ܆ ܟܐܡܬ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܚܝܪܗ . ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܐܘܣܦ ܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ . ܘܟܠ ܕܠܓܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܟܬܪܝܢ ܆ ܗܠܝܢ . ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ ܡܚܘܝܐ ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܗܝ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ . ܘܥܠ
IšoMerv:ComOT ܡܟܬܪܝܢ ܆ ܡܬܟܠܠܝܢ . ܝX ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘܗܝ . ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܗܠܝܢ ܘܒܝܫܬܐ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘܣܦ ܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ . ܘܟܠ ܕܠܓܘ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܠ ܕܘܝܕ ܪܡܙܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܝܢ ܐܫܬܡܠܝ ܗܠܝܢ ܆ ܕܒܥܠܬܢ ܚܘܣܢܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܐܣܬܠܝ ܫܐܘܠ ܘܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ .
IšoMerv:ComOT . ܒܠܥܡ ܠܒܠܩ . ܬܘܒ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܩܛܝܪ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐܐܝܬܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܒܬܪ ܕܡ̣ܠܟ
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܬܪܡܝܢ ܒܕܪܥܐ̈ . [XXX1Iܐܬܟܣܝ ܓܝܪ ܪܥܝܢܗܘܢ ܕܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܨ̇ܐܡ ܐܘ ܓ̇ܪܥ ܪܫܗ ܘܕܫܪܟܐ . XX [XXXX 0]ܐܩܠܢܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܗܪܟܐ X ܦܪܓܠ ܐܢܘܢ ܡܢܗܝܢ . [18]ܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ . ܕܡܢܗܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܡܘ ܦܬܟܪܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܚܫܚܝܢ ܠܡܝܘܬܐ̈ . 2]ܝ [1I1ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܡܢܐ ܐܝܬ ܒܠܒܟܘܢ ܗܠܝܢ . XX ܘܬܘܒ ܕܢܕܥܘܢ ܠܡ ܕܪܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܩܪܒܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܡܬܒܥܝܢ ܝܬܝܪ ܠܙܪܥܐ . [21]ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܫܡܝܐ . ܗܢܘ . ܗܠܝܢ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܢ ܗܘܝܢ ܡܛܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܡܨܥܬ ܫܢܬܐ ܆ ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܒܝܐ ܘܐܝܠܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܟܘܠܘ . ܘܕܛܡܐ ܘܕܕܟܐ ܗܠܝܢ . ܕܡܛܠ ܡܘܡܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܪܒܢܐ . ܡܢ
IšoMerv:ComOT ¹ܐܦ ܬܘܪܐ ܘܥܪܒܐ ܕܢ̇ܟܣ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ ܆ ܟܠ ܕܕܟܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܆ X ܝ X8ܝ X¹ܟܠܢܫ ܡܦܣ ܠܡܐܟܠ ܡܢܗܘܢ ܛܡܐܐ̈ ܘܕܟܝܐ̈ :
IšoMerv:ComOT ܥܠ ܡܪܝܐ ܝܚܝܕܐܝܬ . ܐܝܟ ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ . ܘܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܐܒܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ ¹ܣ̇ܐܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܠܝܬܝܗܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܘܣܦ ܬܕܪܟ ܣܘܟܠܗ̇ . ܕܝܕܥܗ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܘܫܢܗ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܠܐ ²ܩܡ ܢܒܝܐ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܆ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܐܚܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗܟܢ ܆ ܟܡܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܚܛܘܢ . [3]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܡܘܢܢܐ ܘܡܘܐܒܝܐ ܇ ܐܢ ܠܡ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢ ܆ ܐܦ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܒܗܢܐ ܡܘܢܛܐ ܢܛܒܘܥ . ܗܢܘ . ܥܬܝܕ ܗܠܝܢ ܝX XX8ܝXX ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐܒܗܝܟ̈ ܡܨܪܝܐ̈ . ܘܐܢ
IšoMerv:ComOT ܐܬܟܠܝ ܕܢܥܘܠ ܘܕܢܥܠ . ܐܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܢܬܬܢܝܚ ܣܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝܡܢܬܘܢ ܒܝ ܠܡܩܕܫܘܬܢܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܘܬܟ ܝܕܝܥܐ ܡܦܪܓܘܬܐ ]ܕܫܘܠܛܢܗ ܆ ⁴[ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܪܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܢܬ . XX [26]ܗ̇ܝ ܕܒܥܕܪܟ ܘܒܓܐܝܘܬܗ . ܗܢܘ . ܠܘ ܠܚܘܕ ܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܘܙܪ . ܩ ܕܢܕܥ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܨܝܕ ܝܣܪܠܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܐܡܪ ܇ ܘܓܒܐ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܥܒܕܗ ܇ ܘܕܒܪܗ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܝܟ