simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ
IšoMerv:ComOT ܡܛܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ Xܝ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܗ .
IšoMerv:ComOT ܒܚܙܬܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܫܢܬܗܘܢ ܚܙܝܢ ܚܠܡܐ̈
IšoMerv:ComOT ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆