simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܦܪܨܘܦܐ̈ ܠܒܘܝܐܗ ܕܢܒܝܐܐܝܬܝܐܠܗܐ ܇ ܥܠ ܕܨܠܝ ܗܠܝܢ ܠܡܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܕܣܛܢܐ ܇ ܐܠܐ ܠܩܢܘܡܗ ܠܚܘܪ . .
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܇ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ̈ ܦܘܫܟܐ . X ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܥܕܠ ܒܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܫܡܥܘܢ ܪܒܟܗܢܐ̈̈ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܢܬܢ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܩܝܡܐ Xܢܩܕܝܫܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܥܣܪܐ ܕܦܫܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܐܝܬ ܬܘܒ ܐܢܫ ܒܒܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ Xܢܕܕܗ ܘܕܫܪܟܐ . ܘܢܐܡܪ ܠܡ̇ܢ ܕܐܝܬ . ܗܢܘ . ܢܐܡܪܘܢ
IšoMerv:ComOT ܘܒܙܒܢ ܗ̇ܢܘܢ ܙܟܝܢ ܗܘܘ ܆ ܚܕܐ ܆ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܚܪܒܘܢ ܗܠܝܢ ܒܓܠܦܐ ܐܘ ܡܩܪܛ ܩܪܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢ
IšoMerv:ComOT . ܗ̇ܝ ܕܡܠܩܛܝܢ ܥܠ ܨܥܪܐ ܪܡܙܐ ܇ ܕܐܝܟ ܟܠܒܐ̈ ܡܢ ܦܪܟܘܟܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܪܫܢܐ̈ ܕܩܘܪܝܐ̈ . ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܠܟܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܫܪܟܐ ܚܒ̣ܫ ܟܕ ܚܠܝܛܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܠܚܡܝܢ̈ ܐ̇ܟܠ ܗܠܝܢ ܬܐܟܘܠ . ܗܢܘ . ܦܛܝܪܐ ܕܡܬܒܫܠ ܒܐܪܥܐ . ܥܡ ܕܣܥܪܐ̈ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܇ ܟܕ ܦ̇ܪܩ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܥܠܬܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܫܕܝܢ ܘܡܥܪܓܠܝܢ ܒܥܩܬܐ̈ ܇ ܣ̇ܥܪܐܠܗܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝܠܗ ⁴ܒܠܚܘܕ ܡܬܢܬܦܝܢ ܘܫܓܝܫܝܢ . ܘܡܟܐ ܡܩܪܒ ܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܆ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܫܠܝܐ ܝܬܒܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܓܠܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܐܬܬܚܡ ܕܝܢ ܗܫܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܢ ܥܡܐ ܕܢܒܝܐ ܗܘ ܆ ܐܣܒܪ ܒܢܦܫܗ ܕܙܪ . ܩ ܕܡܛܠ
IšoMerv:ComOT ܠܚܝܝ̈ ܥܠܡܐ̈ . ܗܢܘ . ܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܘܡܡܟܟܝ̈ ܒܥܩܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܗ̣ܢܘܢ ܡܩܒܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܥܒܕܝܢ ܢܝܙܟܐ̈ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܬܒܪܬܟܝ ܆ ܗܠܝܢ ܀ ³[XX]ܩܢܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܝܢ ܪܘܡܚܐ̈ . ܘܩܝܣܐ̈⁴
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܥܒܝܕܬܐ ܕܒܫܪܪܐ ܠܕܘܝܕ ܫܘܝܐ . ܨܒ̣ܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܬܪܡܝ . ܘܗܐ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܝܠܝܦ ܗܘܐ ܇ ܕܒܚܪܒܐ ܢܦܓܥ ܒܕܐܟ
IšoMerv:ComOT ܟܐܢܐ̈ ܕܡܢ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܘܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒ̇ܕܬ ܬܠܬܐ ܪܥܘܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܫܒܩ̇ܬ ܕܢܐܒܕܘܢ ܪܥܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ ܘܡܢܗܘܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܣܝܐ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܣܠܘܩܘܣ Xܐܚܪܢܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܘܫܡ̣ܥ ܇ ܘܠܘ ܓܫܝܡܐܝܬ ܀ ܫܠܡ ܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ¹0ܐܝܟ ܐܢܫܝܢ̈ : ܕܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܐܢܛܝܘܟܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪܢܢ . ¹ܐܢ ܟܗܢܐ ܘܐܢ ܕܘܝܕ ܇ ܘܥܠ ܒܘܛܠ ܕܒܚܐ̈ ܝ ܪܡ̇ܙ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܟܕ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܙܘܘܓܐ . ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܐܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܕܝ̣ܢܐ ܘܕܡܟܣܢܘܬܐ . [XXX]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܒܩܟ ܒܛܒܬܐ . ܠܘ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܫܡܗ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܝ̇ܢܐ ܘܡܟܣܢܐ ܆ ܥܠ ܕܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ
IšoMerv:ComOT ܠܐܠܗܐ . ܬܘܒ ܐܪܐ ܆ ܥܠ ܡܢܐ ܐܬܬܘܝ . ܐX ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܛܒܐ ܗܘ . ܗܠܝܢ X ܦܓ̣ܥ ܒܗ ܣܘܥܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܣܘܟܝܗ ܐܬܬܥܝܩ . ܐܠܐ ܢܘܟܪܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܓܠܝܠܬܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ . ܡܓܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܐܪܝܟܬܐ̈ . [1X]ܟܟܪܐ ܗܠܝܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪܢ̈ . ܘܒܡܝܐ̈ ܠܐ ܛܝܦܝܢ . X [16] ¹ܣܟܪܐ̈