simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܐ̈ . ܕܢܗܘܐ ܕܚܝܠ ܥܠ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܢܡܪܕܘܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܨܥܪܗ ܠܒܪܗ ܚܟܝܡܐܝܬ . ܡܣܬ ܕܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܢܬܩܛܠܘX
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ . ܫܪܪܗܝܢ ܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ . ܗܢܘ . ܡܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܘܬ ܕܘܝܪ . .
IšoMerv:ComOT . X ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܟܕ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܚܕ ܩܢܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܠܝܢ : ܘܬܘܒ ܬܠܬ ܥܣܪܐ̈ ܆ ܘܒܬܪܟܢ XXXX XX ܠܕܣܓܝܐܢ̈ ⁴ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܢܬܓܒܠܘܢ ܆ ܝܬܝܪܐ ܠܗܘ ܠܚܛܝܐܐܠܨܐ̈ ܗܘܬ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܡܬܓܡܪ . ܬܘ ܕܝܢ ܆ ܐܠܘ
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܬܪܝܢ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܆ ܠܘ ܡܢ ܓܘܫܡ ܝXXXXܝXܝXܐܢܘܢ ܕܟܬܒܐ ܗܠܝܢ ܩܪܘܝܐ ܇ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܣ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܪܝ ܐܒܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܢܫܐ ܆ ܠܩܘܦܚܐ ܕܪܒܘܬ ܪܘܚܗ ܆ ܕܟܕ ܢܕܥ ܫܝܛܘܬ ܟܝܢܗ . ܗܠܝܢ ܆ ܟܠܗ ܙܪܥܐ ܛܡܐܐ ܗܘ . [XII]ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܩܘܪܝܣ̈ ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܬܬܟܠ ܕܠܐ ܥ̇ܒܪ ܥܠܝܗܝܢ . ܒܕܐܘܪܚܐ ܠܡ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܬܪܚܩܬ ܡܪܡܢܐ ܆ ܕܟܐܡܬ XXܡܬܚܬܪܢ̈ ܗܘܝ̈
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥ ܐܠܨܐ ܢܕܘܩ . ܙܒܢܐ . ܥܠܬܐ . ܢܝܫܐ . ܦܪܨܘܦܐ ܗܠܝܢ ܕܣܕܪܢܢ ܒܫܘܪܝ ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ . ܘܥܡ ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܒܕܡܘܬ ܛܘܦܐ̈ Xܝ ܕܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܚܬܢ̈ . [3]ܒܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܐܒܐ̈ ܡܬܝܠܕܐ ܆ ܠܡܝܬܝܘ ܡܪܕܝܬܐ ܚܢܝܓܬܐ ܕܕܡܥܐ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܓ̣ܕܫ ܒܙܒܢܐ ܕܡܩܒܝܐ̈ . ܪܥܝ ܠܥܢܐ̈ ܩܛܝܢܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܪܥܝ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܢܦ̣ܠ ܩܕܪܘܣ . ⁴ [4]ܘܡܟܐ ܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܆ ܠܘܬ
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܦܣܩܝܢܢ ܢܦܫܢ . . . ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒ ܠܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫXܘܚܠܦܐ ܣܟ ܡܢ ܓܙܡܝܟ̈ ܇
IšoMerv:ComOT ܕܕܝܘܐ̈ ܘܢܝܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܨܒܘ ܕܢܫܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ X -- . XXX XXܘܢܩܫܝܗ̇Xܢ̇X -- ³ܘXܝܝܠܕܢܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܬܪܝܢ̈ ܐܕܫܐ . ܐܝܟ̈ ܕܡܢ ܡܢܬܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܗܠܝܢ ܇ ܗܟܢܐܐܦ ܐܢܐ ܥ̇ܘܐ ܗܘ̇ܝܬ ܡܢ ܥܘܫܢܗ ܕܟܐܒܐ . ܒܝܕ
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܢܛܪܘ¹ ܐܝܟ ܕܒܟܢܦܗ ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܚܪܒܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܡܪܚܡܢܐ ܠܫܦܝܪܘܬ ܢܝܫܗܘܢ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܟܕ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܙܘܘܓܐ . ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܢܢ ܗܠܝܢ ܕܣܛܪ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢܗ . ܘܐܦ
IšoMerv:ComOT ܡܐܢܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܠܟܢܦܐ ܗ̇ܝ ܕܣܝܡ ܒܗ̇ ܒܣܪܐ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܕܡܬܐܟܠܢ̈ ܡܢ ܟܠܢܫ ܆ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܬܩܕܫܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܥܒܕܝܢ ܢܝܙܟܐ̈ . [XX]ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܬܒܪܬܟܝ ܆ ܗܠܝܢ ܀ ³[XX]ܩܢܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܝܢ ܪܘܡܚܐ̈ . ܘܩܝܣܐ̈⁴
IšoMerv:ComOT ܆ ܐܪܦܐ ܟܝܬ ܕܝܬܝܪܐ ܢܟܢܫܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܚܫܚܬܗܘܢ . ܕܡܝܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܆ ܕܠܘ ܟܕ ܡܚܪܪܝܢ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܘܨܦܬܐ ܢܚܘܢ ܒܚܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܛܠܗ Xܕܓܕܠܝܐ ܥܪܩܘ ܠܡܬܓܘܣܘ ܒܦܪܥܘܢ . ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ܘ ܫܪܟܢܐ ܕܦ̣ܫ ܡܢ ܒܒܠܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ :