simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪܬ ܐܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . X [17]ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܢܩܪܝܟ ܢܝܩܪܟ ܗܠܝܢ . [12]ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܗ̇ܘܐ ܦܬܓܡܟ . ܗܢܘ . ܒܩܘܪܒܐ ܗܘܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܕܐܚܝܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܗܟܢ ܆ ܟܡܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܚܛܘܢ . [3]ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܡܘܢܢܐ ܘܡܘܐܒܝܐ ܇ ܐܢ ܠܡ
IšoMerv:ComOT ܀ XXX ܢXX X [ܗ̇ܝ ܕܫܬ ܐܢܝܢ ܕܣܢ̣ܐ ܡܪܝܐ . ܠܘ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܣ̣ܡ ܒܪܘܝܐ ܒܟܝܢܟ· ܐܠܐ ܐܬܕܡܐ ܒܢܟܦܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪܢ̈ . ܘܒܡܝܐ̈ ܠܐ ܛܝܦܝܢ . X [16] ܗܠܝܢ ܘܪddܚܗܘX ܒܣܝܡ ܛܒ . ܘܨܘܪܬܐ̈ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܢܥܩܒ ܆ ⁵ܡܕܡ XXXX ¹ . ܙܥܘܪ ܡܫܟܚ ܕܒܨܝܪܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܦܢܝܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܝܝܕܗܝܟܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܢܫ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕ ܣܥ̣ܪ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠܡ . ܗܢܘ . ܐܠܗܐ . 13]ܝX [XXIܡܣܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . [X1X 23]ܝܘܢܝܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܥܐ ܢܥܡܪ ¹ܒܕܘܟܝܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܛܝܝܐ̈ . [6]ܝܡܝܢܐ ܠܩܝܡܐ ܩ̇ܪܐ ܬܢܢ . [14]ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . [5]ܛܪܡܣܝܬܐ̈ ܛܠܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܕܗܫܐ ܐܬܦܢܝܘ ܒܡܠܬܗ ܆ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩܪܒܐ ܐܚܕܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܨ̣ܪ ܝܘܢܢ ܒܢܝܢܘܝܐ̈ ܓܠܝܐ ܗܝ . ܡܢ ܗ̇ ܕܗ̣ܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܣܡ ܒܪܫ ܬܫܥܝܬܗ ܆ ܠܘ ܕܢܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ . ܗܠܝܢ ܘܒ̇ܨܪ ܕܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . X1 1]ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ .
IšoMerv:ComOT ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ . ܟܕ ܨ̇ܐܪ ܕܡܘܬܗܝܢ ܒܚܘܝܐ ܘܢܫܪܐ ܘܐܠܦܐ ܆ ܗܠܝܢ ܫܘܚܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܪܥܦܝܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܠܦ ܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܦܓܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܛܡܐ . ܘܡܢ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܟܪܟܐ̈ ܡܛܡܐܝܢ ܇ ܕܗܐ ܠܐ ܪܓܘܫܐ̈ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܦܘܬ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܦܠܚܝܗܘܢ̈ ܇ ܩܝܘܡܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ [|11ܗ̇ܝ ܕܙܢܝܬܝ ܒܪܥܘܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܦܬܟܪܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܆
IšoMerv:ComOT ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܟܝ ܕܠܐ ܬܐܡܪܝܢ ܆ ܕܗܐ ܐܬܐ ܗܝ ܕܚܡܬܐܝX ܗܠܝܢ ܐܗܪܘܢ ܠܘܬܗ̇ ܆ ܟܐܡܬ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܚܝܪܗ . ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܠܚܡܪܐ ܢܬܕܪܓܘܢ ܠܡܫܬܐ . X7]ܗ̇ܝ ܕܟܠܝܠܐ ܕܐܠܗܗ X ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܟܡܫܘܢܐ̈ ܐܬܟܠܝܘ ܆ ܠܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܝܢ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܝ ܦܐܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܘܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢ̈ . ܕܒܝܘܡܐX--⁴ ܘܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܒܚܐ̈ . ܟܐܡܬ ܕܐܢܐ ܥܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܗܪܬ ܐܢܘܢ ܇