simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT X ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܦܠܓܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪẌ . ܐܝܟܢܐ
IšoMerv:ComOT ܗܢܘ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢ ܕܥܒ̣ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܢܪܡܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܛܪܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܓܠܝܢܐ ܩܒܠ . ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܥܘܢܕܢܗ .
IšoMerv:ComOT ܕܟܠ ܒܟܠ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ⁴ܗܢܘ
IšoMerv:ComOT . ܘܢܕ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܐܒܕܘ ܒܗ̇ܘ ܚܐܦܐ
IšoMerv:ComOT ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܬ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܗ̇ܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܫܒ̣ܩ
IšoMerv:ComOT ܗܘܐ ܠܗ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܬ
IšoMerv:ComOT ܥܡ ܫܒܛܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܓܠܝܝܐܝܬ ⁷ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ
IšoMerv:ComOT ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܢܢ . ¹ܐܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܢܦ̣ܩ ܠܫܘܠܡܐ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܘܬܗ . ܘܚܕܝ
IšoMerv:ComOT ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܩܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܇ ܡܟܐ
IšoMerv:ComOT ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐܐܡܪܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ
IšoMerv:ComOT [XX]ܦܪܟܝܟܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܒܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܫܓܪܐ ܠܗ ܘܠܐܕܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܢܫܒܘܩ ܣܐܡܐ
IšoMerv:ComOT . ܐܟܡܢ ܕܒܡܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܛܘܪܢܘܣ ܝXXXXܝXX ܡܬܓܠܠܝܢ·
IšoMerv:ComOT ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܟܝܢ .